ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2024 | ހޯމަ 15:44
މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާގައި
މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރު
އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން ކުރިންވެސް މޭރީ މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް މާވިން ބުނި: ހެކިވެރިޔާ
މޭރީގެ ހަށިގަނޑުންނާއި ކަރުންވެސް، ދަން ޖެހިގެން މަރުވިކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނެތްކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ބުނި
ހެކިވެރިޔާއަކީ ޙާދިސާ ހިނގިއިރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ރަޖިސްޓަރޑް ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތެއް

މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މާވިން އެސްވައި ވާރގަސް އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަލީމަތު ލަމްހާގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތުގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަކީ މި މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރު ކޮށްފައިވަނީ ޙާދިސާ ހިނގިއިރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ރަޖިސްޓަރޑް ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތެކެވެ.  

ހެކިބަސް ދެމުން ހެކިވެރިޔާ ބުނީ، އޭނާ މަސައްކަތް ކުރީ މާވިންއާއި ލަމްހާއާއެކު އެއް ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި ކަމަށެވެ. ޙާދިސާ ހިނގައިގެން މޭރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައިރު އޭނާވެސް ހުރީ ޑިއުޓީގައިކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

ހެކިވެރިޔާ ބުނީ، މާވިން އޭރު ހުރީ ވަރަށް ހާސްވެ ދެރަވެފައި ކަމަށާއި، ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އެހުމުން އެވަގުތު އެ ސުވާލަށް މާވިން ޖަވާބެއް ނުދޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި އެހެން ނަރުހުންވެސް ތިއްބައި، މިއީ އަލަށްވީ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކުރިންވެސް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދޭން މޭރީ މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް މާވިން ބުނިކަމަށްވެސް ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސް ދިނެވެ.

މާވިން އެހެން ބުނުމުން ކައުންސިލިން ނުދިނީ ކީއްވެތޯ އެެހެން ނަރުހަކު ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ހެކިވެރިޔާ ބުނިގޮތުގައި އޭގެ ޖަވާބުގައި މާވިން ބުނީ، "ވައި ޝުޑް އައި" (ތިމަންނާ އެކަން ކުރަންވީ ކީއްވެހޭ) ކަމަށެވެ.

ހެކިވެރިޔާ އިތުރަށް ބުނީ، މޭރީގެ ހަށިގަނޑުންނާއި ކަރުންވެސް، ދަން ޖެހިގެން މަރުވިކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މާވިންގެ އަތުގައި އަނިޔާގެ ކުޑަ ނިޝާނެއް ފެންނަން ހުރިކަަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ ދުވަހު ޑިއުޓީ ނިންމާފައި ދަނިކޮށް ލަމްހާއާ ދިމާވި ކަމަށާއި، ލަމްހާވެސް ހުރީ ހާސްވެފައިކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ. މި މައްސަލައިގައި ޝައްކު ކުރަނީ މާވިންއަށްތޯ އެވަގުތު ލަމްހާ ސުވާލު ކުރިކަމަށްވެސް ހެކިބަސްދެމުން އޭނާ ބުންޏެވެ.

ހަމައެއާއެކު، މާވިން ޝިފްޓް އިންޗާޖަކަށް ހުންނައިރު ލަމްހާއަށް ލުއިތައް ލިބޭކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ. އެކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވެން ފެށީ ފަހުންކަަމަށްވެސް ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަދިވެސް އިތުރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް