ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2024 | ހޯމަ 13:05
އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީ
އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސަގެ މަރުގެ މައްސަލަ- ސައްމާހު
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއް ނަންބަރެއްގެ ދަށުން 2 އަމުރެއް ނުނެރޭ، ދިމާވީ އިދާރީ އޮޅުމެއް
 
އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ފޮނުވިފައިވަނީ އިސްލާޙުނުކޮށް އޮތް އަމުރު
 
އަމުރުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން އެނގުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތުން އަމުރު އިސްލާޙުކުރި
 
ކަރެކްޝަންސްއަށް ލިބުނު އަމުރާއި ދެން ހުރި އިދާރާތަކަށް ލިބުނު އަމުރު ތަފާތު

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ވ. ކެޔޮދޫ ދޭލިއާގޭ، މޫސާ އަހުމަދު މަރާލި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީ, އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމާމެދު އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އަންގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި އިދާރީ އޮޅުންތަކެއް ދިމާވެފައިވާކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް:

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި އަންގާފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ސައްމާޙުގެ ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިމެންދެން އޭނާ ރިމާންޑު ޖަލެއްގައި ބަންދު ކުރުމަށެވެ.

އެ 7 ދުވަސް ނިމިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ހަމަވެފައިވާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ހައިކޯޓުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ހައިކޯޓަށް ލިބުނު އަމުރުގައި 7 ދުވަސް ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ވާހަކަ ނެތުމުންނެވެ.

ހައިކޯޓުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިނުވާތީ ދައުލަތުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް ދައުލަތުން ބުނުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތާ ޙަވާލާދީ އެ ވާހަކަތައް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ޤަބޫލު ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކޯޓުން ވެސް އަޅަން ޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، އެއީ ނަސޭހަތެއް ކަމަށް ނޫނީ އިންޒާރެއް ކަމަށް ބެއްލެވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އަދި ފަނޑިޔާރުން ހަވަރަށް ދިނުމަކީ ޕީޖީ އޮފީހަށް އޮތް ލައިސަންސެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް:

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކޮށްލުމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރ އަހުމަދު ޝަފީއު ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުން ހަވަރަށްދީ، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އެއްވެސް ނިޔަތެއް އެ އޮފީހުގެ ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އަމުރުގެ ތާރީޚާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ އޮޅުންބޮޅުން ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރީއަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ސައްމާޙުގެ ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިމެންދެން އޭނާ ރިމާންޑު ޖަލެއްގައި ބަންދު ކުރުމަށްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ބަލާއިރު، ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއަށް ލިބިފައިވާ އަމުރާއި، ޕީޖީ އޮފީހާއި ހައިކޯޓަށް ލިބިފައިވާ އަމުރު ތަފާތެވެ. ނަމަވެސް ދެ އަމުރުވެސް އޮތީ އެއް ނަންބަރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

އެކަން ހިނގި ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، އެކަމުގައި އިދާރީ އޮޅުމެއް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އަމުރު ނެރުނުއިރު 7 ދުވަހުގެ ވާހަކަ ނެތުމުން އެކަން ފާހަގަވެގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ވަގުތުން އަމުރު އިސްލާޙުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ކަރެކްޝަންސް ފިޔަވައި ދެން ހުރި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވިފައިވަނީ އިސްލާޙު ނުކޮށް އޮތް އަމުރެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ސާފުކޮށް 7 ދުވަހުގެ ވާހަކަ ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިސްތިއުނާފު ނިމެންދެން މަފާޒު ބަންދުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
މިރުޒާގެ ޤާތިލަށް އަދަބެއް ކަނޑަނޭޅި ބަންދުގައި 13 އަހަރު، ދިފާއުން އެދުނީ އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތި ނުކުރުމަށް
އީޕީއޭ ގާނޫނީ ގޮތުން މިނިވަންކޮށް، ބާރު ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގެ ނެތް
ބައްސާމަށް ކުށް ސާބިތުނުވަނީސް އޭނާ ކުށްވެރިއަކަށް ހަދައި ވާހަކަނުދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
ޕޮންޒީ ސްކީމް: އަލްހާނުގެ 3 ބެއިންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ވަކީލަކު އައްޔަންކުރަން ފުރުސަތު ދީފި
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން