ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 14:53
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުސަތު ދީފައިވޭ، މަޖިލިސް ފެށިގެންދަނީ ވެސް ''ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރޭ''
 
ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި މަޖިލިސް ފަށާނީ ވެސް އިދިކޮޅު މެންބަރުން
 
ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެދާއިރާތަކުގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުގެ ފަހި ފުރުސަތު ދީފައިވޭ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މަޖިލިސް ފެށިގެންދަނީ ވެސް ''ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރޭ'' މި ގޮވާލުންތަކުން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މެންބަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރި ނަމަވެސް އެދާއިރާތަކުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރު މެންބަރުންނަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރުންނާއި، އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުން ކޮމެޓީތަކާއި، މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި މަޖިލިސް ފަށާނީ ވެސް އިދިކޮޅު މެންބަރުން ކަމަށެވެ. އަދި ހެނދުނު މަޖިލިސް ފަށާއިރު އެންމެ ބާރަށް އިވޭނެ އެއް އަޑަކީ ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލާ މި ޖުމްލަ ކަމަށެވެ.

އޭގެން އެއްކަމެއް ނައިފަރު ދާއިރާ. ވަރަށްފަހުން އެރިޕޯޓު މިނިންމާލީ. ފަހު ދުވަހު މަޖިލީހުގައި އަލަސް އިމާރާތް ކުރި 100 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނުލިބިގެން މަޖިލީހަށް ލާފައި އޮތް މައްސަލައެއް. 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ނިންމާފައި އޮތީ ނައިފަރުގައި. ނައިފަރުގެ މެންބަރަކީ ޝިޔާމް. މަޖިލިސް ފަށާނީ ވެސް ޝިޔާމް. ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް ވަންނައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފަށާއިރު އެންމެ ބާރަށް ހެނދުނު އިވޭނެ އެއް އަޑަކީ ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލާ ޝިޔާމް ފައްޓާނީ. އެހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް ފެއްޓޭނީ. އޭރު އަދި މަޖިލިސް ރައީސް ނުފައްޓާނެ. އެ ހިސާބުން ފެށިގެން މަޖިލިސް ފެއްޓީ. އޭރުގައި ޝިޔާމްމެން އެވަރަށް އިދިކޮޅުގައި ހުރިއިރު ނައިފަރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރު ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާ ނިންމާލީ. އެހެންވީމަ ސަރުކާރު ނެތަސް އެ މެންބަރަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިޔާ ވާނެ.
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު 

19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުސަތު ދިން ނަމަވެސް 20 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތުދޭނެ ކަމާމެދު ބައެއް މެންބަރުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް