ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 13:53
ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ
އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުކަން ހާމަވޭ: މެންބަރު ޒިޔާދު
 
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަމާ މެދުވެސް ސުވާލު އުފެދޭ
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބު ކުރުމަށްފަހު ރައީސްއަށް ދެބާރު ހިބަކޮށް ދެނީ ރައްޔިތުން
 
ނިޒާމުގެ ވޯޓަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ކާމިޔާބުވުމަކީ ދުރުގައި އޮތް ކަމެއް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުކަން ހާމަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި މެންބަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުކަން ހާމަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީއޭ ބުނުމުން ބައެއް ރައްޔިތުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، ނިޒާމުގެ ވޯޓަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ކާމިޔާބުވުމަކީ ދުރުގައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބު ކުރުމަށްފަހު ރައީސްއަށް ދެބާރު ހިބަކޮށް ދެނީ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދިނުމުން ޖުޑިޝަރީ ވަކިން ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަމާ މެދުވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް މެންބަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ދެދައުރުގައި ވެސް މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ލިބުނު ނަމަވެސް އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރުންނާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށް، މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތްތައް ބަލައި، ފެންމަތިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް މިކަން ހިނގާނީ އެ އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑަކީ ބަރުލަމާނީ މީހެއް ނޫން އެއްވެސް އިރެއްގައި. ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި ރައްޔިތުން މިބުނަނީ ރާއްޖެއަށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީއޭ. ވޯޓަކަށް ގޮސްގެން އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވާނެކަން އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. ދެން އަދި ބަރުލަމާނީއޭ ބުނީމަ ވެސް ދެން ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ވެސް ނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ނަތީޖާ މިފެންނަނީ ނަތީޖާ މިބުނަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް މިތާގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް އޮންނާށޭ. ވެރިކަންދީފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބު ކުރުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިދެނީ ދެ ބާރުއެއްކޮށް ހިބަކޮށް. މިދިޔަ ދެ ދައުރުގައިވެސް އެކަހަލަ ގޮތަކަށް މިދިޔައީ. މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ އޮންނައިރު ޖުޑީޝަރީއެއް ވަކިންނެއް ނޯންނާނެ. އެވަރުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީއެއް އޮންނައިރުގައި. އެއްވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ނޯންނާނެ. ކިހިނެތްތޯ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށްވާނީ. ކާކު އެސުވާލު ކުރާނީ. މި ގޯހެއް ވެއްޖެއްޔާ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ކަމެއް ގޯސްކަށްދަންޏާ މަޖިލިސް މިސާލަކަށް ސަރުކާރު ކަމެއްގޯސްކޮށް ކުރީ ފާޅުގައި ބޮޑުކޮށް ފެންނަން. ކުރީމަ ވެސް ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވަން އޮވެމެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމެޓީ އެކޮމެޓީއަށް ފެންނާނެހޭ ސަރުކާރު. އެއީ ސަރުކާރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަނޑައަޅަނީ މަޖިލިސް ރައީސް ވެސް ކޮމެޓީތަކުގެ މުގައްރިރުން ވެސް ދެން ހޮވާނެ މެންބަރުން ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތާ މި ނިންމަވަނީ.
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެންޕެއިންތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މެންބަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ވެސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެރަށެއްގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އެސަބަބާ ގުޅިގެން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ވިސްނާ ގިނަ ރައްޔިތުން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓުދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއުސޫލު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު މަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ގެންދެވެންޖެހޭނެ: މެމްބަރު ޒިޔާދު
މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ނުކުރާތީ، ސަރުކާރުން ތިބީ މަސްވެރިންނަށް އިޖާބަ ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން - ޒިޔާދު
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލައްވައިފި
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
2025ގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވާނެ، އެކަން މަޖިލީހުން ފެންނާނެ: މޫސަ
ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހަމަޖައްސާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އައްޔަންކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިގެން ކުރާނެ - މީކާއިލް