ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 15:52
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް
ފުރަތަމަ ޓާމުގައި ސަރުކާރުގެ ރިޕޯޓު ކާޑު: ފާހެއް ނުވޭ!
ގޯއްޗާއި ފްލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައްވެސް މިއަދު ތިބީ ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި
އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ ބާރު އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން މަދަނީންގެ ނަމުގައި އޭރު ތިބި އަދަދަށް މީހުން ގެނެސްފައިވޭ
މައުލޫމާތު ނުދީގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް މިއަދު ވަނީ 58 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި

އައު ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ވެރިކަމަށް 6 މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންވެސް ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ޓާމު ނުވަތަ މިހިނގާ ދިޔަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ނަތީޖާ ކިޔަމުންނެވެ. މާކްސް ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މާކްސްދޭ ދާއިރާއަކީ ވައުދު ފުއްދުމުގެ ދާއިރާއެވެ. އެރޮނގުން ބަލާނަމަ، އައު ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިއިރު ވީ އެންމެ ބޮޑެތި ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމާއި، ގެއްލުނުކަމަށް ބުނާ ކަނޑު ހޯދުމާއި، އެއްބަސްވުންތައް ހާމަ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެ ވައުދުތަކަށް މާކްސްދީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރީ އާންމު ރައްޔިތުންނެވެ. އާންމު ރައްޔިތުން ބުނާ ގޮތުގައި އެކަމުން އައު ސަރުކާރު ފާހެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބެއްކަމަށް ދައްކަނީ އިމްތިހާނުގައި މަކަރު ހެދުމެވެ. ޗީޓް ކުރުމެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ވައުދަށްވާއިރު، އެ ވައުދު ފުއްދުމުގެ އިމްތިހާނުގައި މި ސަރުކާރުން މަކަރު ހަދާފައިވާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލިކަމަށް ބުނެ ހަމަ އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ ބާރު އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން މަދަނީންގެ ނަމުގައި އޭރު ތިބި އަދަދަށް މީހުން ގެނައުމެވެ.

އެއްބަސްވުންތައް ހާމަ ކުރާނެކަމަށް ބުނެ ވެރިކަމަށް އައިސް، އެ އެއްބަސްވުންތައް ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިއްރު ކުރުމެވެ. ފޮރުވުމެވެ. އަލަށް ވަމުންދާ އެއްބަސްވުންތައްވެސް ރައްޔިތުންނަށް "ދޮން ކަޅު" އަންގާނުލާ މިހާތަނަށްވެސް ބޭއްވުމެވެ. އެހެންކަމުން އެ ރޮނގުން ސަރުކާރު ފާހެއް ނުވިއެވެ.

ދެން އޮތީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއެވެ. އެ ދާއިރާއިން މި ސަރުކާރަށް "އެފް ރިޕޯޓުވެސް" ނުލިބޭކަމަށްވެއެވެ. ސަބަބަކީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު މިހާރުގެ ރައީސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ގޯއްޗާއި ފްލެޓު މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ގޮތަށް، ބަދަލެއް ނުގެނެސް ޙަވާލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތަކަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް އުއްމީދެއްގައި އައު ސަރުކާރުން ކޮޅުފައިން ނުޖަހާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، 3 މަސް ތެރޭގައި ގޯއްޗާއި ފްލެޓު ޙަވާލު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސް ކުރުމުންވެސް އެ ބިލުވެސް އެވަނީ ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި ފޮނުވާލައްވާފައެވެ. ނުވިތާކަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައްވެސް މިއަދު ތިބީ ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އުއްމީދު ގެއްލިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ރޮނގުން ސަރުކާރު ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެއްޖެއެވެ.

ދެން އޮތީ މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގެ ދާއިރާއެވެ. ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާރުޓީއައިއަށް ލާންޖެހޭ ހިސާބަކަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުގައި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ލިބެމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މައުލޫމާތު ނުދީގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް (އައިކޮމް) އަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް މިއަދު ވަނީ 58 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. މިއަދު ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުހީން ފެންނަމުންދަނީ އައިކޮމްއިން އެންގުމުންވެސް ރައީސް އޮފީހުން ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދޭ ވާހަކައެވެ.

އެވަރުން ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ހާޒިރު ނުވުމުން، އެ އޮފީހުގެ ޢައިރު ހާޒިރުގައި އެކަމާ ގުޅޭ އަޑުއެހުން ބާއްވައި 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުމުން، އެހިސާބުންވެސް މައުލޫމާތު ދޫކުރަނީއެއް ނޫނެވެ. ނުވިތާކަށް އެ މައުލޫމާތު ދޫ ނުކުރާ ސަބަބެއްވެސް ސާފުވަނީއެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ފަހުން އައިކޮމްއިން މިވަނީ އެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އޭގެ ބައެއް މިސާލުތަކަކީ މުލިއާގެއަށް ކުރި ޚަރަދާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ ތަފްސީލު ދޭން އައިކޮމްއިން ރައީސް އޮފީހަށް އެންގުމުންވެސް، އެ މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓައި، އައިކޮމްގެ އަޑުއެހުންތަކަށްވެސް "ފިލައިގެން" ރައީސް އޮފީހުން އުޅޭ އުޅުމެވެ. އެހެންކަމުން މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގެ ދާއިރާއިންވެސް ސަރުކާރު މިވަނީ ފެއިލްވެފައެވެ. މާއްދާ ރިޕީޓު ކުރަން ޖެހިފައެވެ.

މިއީ އަދި ސަރުކާރުގެ ސިލަބަހުގެ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. އެ މިންވަރަށް އެކަނި ބަލާލުމުންވެސް ފެންނަނީ މި ޓާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތަކުން ސަރުކާރު ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފައިވާ މަންޒަރެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރަށް ހަތް މަސް، މަސްވެރިންގެ ތިން މުޒާހަރާ!
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ