ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 14:43
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ޑްރަގް މައްސަލަ
4 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ އިތުރު 30 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި
މި މައްސަލައިގައި ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 17 ޖޫން 2024 ގައި

މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، އެތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

އޭނާ 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 18 މެއި 2024 ގައި ހަމަވުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އޭނާ އިތުރު 30 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 17 ޖޫން 2024 ގައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތެއް ވުޖޫދުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ފުލުހެއްގެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އޭނާއާ ގުޅުންހުރި އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ތެރެއިން ވަގުތީ ބަރުދަނުގައި 4 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތަކެތި ފެނިފައިވާކަން އެނގޭކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭނާ ބަންދު ކުރި ސަބަބެއްކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުން ތަކެތި ފެނުނު އެޕާޓްމަންޓަކީ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕާޓްމަންޓެއްކަމަށް އޮންނާތީއެވެ.

އަދި އެޕާޓްމަންޓު ތެރެއިންވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ފެނިފައިވާކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އޭނާއަކީ ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުމެއް އޮތް މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ފެންނަކަމަށްވެސް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި އަމުރު ނެރުއްވީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި