ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 08:33
"މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު 2021-2022" ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
"މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު 2021-2022" ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2023
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2023ށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
31 ޖުލައި 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:30 ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 
ނެޝެނަލް ޓްރެއިނިންގް ނީޑްސް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ
 
ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭނީ ސަރުކާރުން

ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2023އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބުނެފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ 2023 ވަނަ އަހަރު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނު ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕަށް ޝަރުތުހަމަވާ ދަރިވަރުން މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ހައި އެޗީވާރސް ސްކޮލަރޝިޕް އުސޫލުގެ ދަށުން ފުރުސަތު ދެވޭނީ، "ނެޝެނަލް ޓްރެއިނިންގް ނީޑްސް ލިސްޓް"ގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭނީ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޯހަށް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާން ނުވަތަ ޝަހާދާ ޘާނަވީ އިމްތިހާން ހެދި ދިވެހި ދަރިވަރަކަށްވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލަކުން 2023 ވަނަ އަހަރު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާން ހެދި ދިވެހި ދަރިވަރެއް ނަމަ "އިސްލާމް" އާއި "ދިވެހި" ހިމެނޭ ގޮތަށް މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މަދުވެގެން 5 މާއްދާއިން A ފާހެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ހޯދާފައިވުމާއި، އަދި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ފާހެއް ހޯދާފައިވުން ޝަރުތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކުން 2023 ވަނަ އަހަރު ޝަހާދާ ޘާނަވީ އިމްތިހާން ހެދި ދަރިވަރެއް ނަމަ ޝަހާދާ ޘާނަވީ އިމްތިހާނުން ފައިނަލް އެވްރެޖް ގައި "A" ފާހެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ހޯދާފައިވުމާއި، އެޗް.އެސް.ސީ ދިވެހި މާއްދާއިން "A" ފާހެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ހޯދާފައިވުމާއި، ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ފާހެއް ހޯދާފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ގައުމުތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖެ، ސާރކްގެ އެހެނިހެން ގައުމުތައް، މެލޭޝިޔާ، ތައިލެންޑް، ފިލިޕީންސް، ޗައިނާ އަދި އޯއީސީޑީ ގައުމުތަކެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އުސޫލުގައި އޮންނަ ގޮތުން، ކުރިއަށް އޮތް 18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ކިޔަވަން ފަށަން ލާޒިމުކުރާތީ ދަރިވަރުން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަވަސްކުރުމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޖުލައި 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:30 ގެ ކުރިން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް