ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 16:54
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރު
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރު
އެމްއެންޑީއެފް
މަގޭ ރިޕޯޓް
ތިމަރަފުއްޓަށް ޖެއްސި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ މައްސަލަ އޮޅުންބޮޅުމަކަށް
 
އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ވާހަކައާއެކު ލިޔުމެއް ވަނީ ލީކުކޮށްލާފައި
 
ޣައްސާންގެ ވާހަކަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ދޮގުކުރޭ

ހުއްދަ ނުހޯދައި 2019 ގައި ތިމަރަފުއްޓަށް ޖެއްސި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ވާހަކައަކީ އައު ވާހަކައަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ވާހަކައިގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބައިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ބައެއްފަހަރު މިފަދަ ވާހަކަތަކީ އަމިއްލަ ސިޔާސީ މަންފާއަށްވެސް ދެއްކިދާނެ ވާހަކަތަކެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިފަހަރު މިއުޅެނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މައުމޫންގެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން އޮޅުންބޮޅުން އަރާތީއެވެ.

މިކަމެއް ހިނގީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައެވެ. ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓު ކުރާ އައިއެން-706 މަރުކާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު، އެމްއެންޑީއެފްގެ ހުއްދަ ނެތި ތ. ތިމަރަފުށީގައި ޖެއްސިއެވެ. ނަމަވެސް ހެލިކޮޕްޓަރު ޖައްސަންޖެހުނީ އެމަރޖެންސީގައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ވާހަކަ ދައްކާއިރު މިހާރު ވެރިކަމުގައި އޮތް ސަރުކާރުން އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ އިތުރަށް އެއަށް ފޮނިތޮށި ކާފުރުތޮޅި އަޅައިގެންނެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލިކަން ހާމަކޮށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ ހުއްދަނެތި ހެލިކޮޕްޓަރެއް އޮތީ އެއިރު (2019) ދުއްވާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ލޭންޑްކުރި އިންސިޑެންޓެއް ކަމަށް ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ކަން ހިނގިގޮތް ހާމަކޮށް އިންޑިއާ އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަނޑައެޅިގެން އެފަދަ މަގާމެއްގައި ހުންނަވާ ދޮގުހެއްދެވިކަން ހާމަވީއެވެ. އިންޑިއާ އެމްބަސީން ބުނީ ހުއްދަ ނުހޯދާ ނުޖައްސާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވައިގެ ޕްލެޓްފޯމްތައް އަބަދު ވެސް ބޭނުންކުރީ އެއްބަަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށާއި، އޮކްޓޯބަރު 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަތުރަކީ ވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ ހުއްދައާ އެކު ކުރި ދަތުރެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ދުވަހު އެމަޖެންސީގައި ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސީ ވެސް ހުއްދަތަކާއެކު ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އެއީ ކުއްލި ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ބޯޓާއި ބޯޓުގެ ކްރޫގެ ސަލާމަތަށް ވިސްނައި ނެގި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވެސް ހައިކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެއްސީ އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް (އޭޓީސީ)ގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އިންޑިއާގެ މި ވާހަކަތާއި ގުޅިގެން ކުއްލިގޮތަކަށް އެކަމާއި ގުޅޭ ސިޓީއެއް ވަނީ ލީކުވެފައެވެ. މި ސިޓީގައި ޣައްސާން ވިދާޅުވީ ތެދެއްކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ސައްހަކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ވިޔަސް ޣައްސާންގެ ދެއްކެވި ވާހަކަ ދޮގުކުރި ވަގުތާއި ސާތަށް ބަލާފައި ކުއްލިއަކަށް ލީކުވި މި ސިޓީގައި ވަނީ ޣައްސާން ދެއްކެވި ވާހަކަތަށް ބާރުވެސް ލިބިފައެވެ.

މި ސިޓީގައި ވަނީ ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހުއްދަ ނުހޯދައި 2019 ގައި ޖެއްސި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައެވެ. ކޯސްޓް ގާޑުގެ ކޮމަޑާންޓް ކާނަލް މުހައްމަދު ސަލީމްގެ ނަމުގައި ފޮނުވާފައިވާ މި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ ލ. ކައްދޫގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ނޭވަލް ކޮންޓިންޖެންޓްގެ ކޮމާންޑަރަށެވެ.

ލީކުވެފައިވާ މި ސިޓިގައި ބުނެފައިވަނީ 9 އޮކްޓޫބަރުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ތިމަރައްފުއްޓަށް ޖައްސާފައިވަނީ ހުއްދަ ނުހޯދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެއްސިކަން ޔަގީންކޮށްދީފައިވަނީ ސީނިއަރ ޕައިލަޓް ލެފްޓިނެންޓް ކޮމާންޑަރު ވިނޯ އަދި އެއާޕޯޓުގެ އޮފިޝަލުން ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމަކުން ގައުމީ ސަލާމަތާއި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެފަދަ ކަންކަން ހިނގުން ހުއްޓުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެދެނީ އައިއެންސީ އިން ފަސް ކަމަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ކޮންމެއަކަށް މި މައްސަލައިގެ ހަގީގަތް އެނގިތިބެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ދޮގު އެބަހަދައެވެ. ހައްސާސީ މައްސަލައެއްގައި މިފަދަގޮތަކަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތައް ހަނު ހުރުމާއި، މިނިސްޓަރު ޣައްސާނުގެ ކުރު ޖަވާބުތަކާއި، ދިފާއީ ބާރުން މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދޭ ޖަވާބު ލަސްވުމުގެ ފަހަތުގައި އެހެން ކަންތައްތަކެއް ވެސް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް