ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 12:49
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގުޅިފަޅު މަޝްރޫއު
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
 
ބިން ހިއްކުން ފަދަ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ބޮޑެތި އެއްބަސްވުންތައް ހަދާއިރު ދައުލަތުން ވިސްނަންޖެހޭ
 
މައުޟޫއީ މައްސަލަ ކޯޓުގައި އޮއްވައި ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުން ވަނީ ނިމިފައި

ބިން ހިއްކުން ފަދަ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ބޮޑެތި އެއްބަސްވުންތައް ހަދާއިރު، ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ކުރާ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން މަޝްރޫއު ހުއްޓާލިނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ބަދަލު ދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ހިމަނަންޖެހޭކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އެހެން ވިދާޅުވީ ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ހައިކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ބާތިލުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުދަ ދުވަހު ކުރިޙުކުމުގައެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވީ، ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މައުޟޫއީ މައްސަލަ އަދިވެސް ކޯޓުގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ އޮއްވައި ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން މުޅިން ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގެ މުއާލަތްވެސް ކެނޑިފައިވާކަން ފަނޑިޔާރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބިން ހިއްކުން ފަދަ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ބޮޑެތި އެއްބަސްވުންތައް ހަދާއިރު، ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ކުރާ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން މަޝްރޫއު ހުއްޓާލިނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ބަދަލު ދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ހިމަނަންޖެހޭކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުހިއްމުކަމަކީ މިބާވަތުގެ ބިން ހިއްކުން ފަދަ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ކުރާ އެއްބަސްވުންތައް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހަދާއިރު، ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވަމުންދާކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފެނިގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހުއްޓުވައިފި ޙާލަތެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ލަސްވާ ލަސްވުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއަކާއި، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތާއި ތިމާވެއްޓާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ މާއްދާއެއް ކޮންޓްރެކްޓުގައި ހިމެނިފައި އޮތުން ލާޒިމު ކުރުން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު

ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ދައުލަތުެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ޝާމިލުވެގެން ޤައުމީ ސްޓެރެޓިޖިކް އެންވަޔަރމަންޓަލް އެސެސްމަންޓެއް ވީހާ އަވަހަށް އެކުލަވާލަން ޖެހޭކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ބޭނުމަކީ ދައުލަތުގެ ސަރަޙައްދުގައިވާ ބިންތަކާއި ފަޅުތައް ދިރާސާކޮށް، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަށް ބިންހިއްކުން ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުންކަން ފަނޑިޔާރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓުވަން ނެރުނު އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލަނީ
ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު 1913 މީހަކު ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި
ނިއުޕޯޓް ހިންގި ބިން ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ނިންމައިފި
މިރުޒާގެ ވާރިސުންގެ މައާފާއެކު މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވި ނަޒީފަށް ޤާނޫނީ އަދަބު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި