ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 12:44
ސުޕްރީމް ކޯޓް
ސުޕްރީމް ކޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓުވުން
ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓުވަން ނެރުނު އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި
 
ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ ފަދަ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް، ނަމަވެސް ހައިކޯޓުން އަމުރު ނެރެދިން
 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން

ގުޅިފަޅު ހިއްކައިގެން އެތަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭކަމަށް ބުނެ ހުމައިދާ އަބްދުލް ޣަފޫރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން އެ މަޝްރޫއު ހުއްޓާލުމަށް ހައިކޯޓުން ނެރުުނު އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށެވެ. މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ވިލިމާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގެ ފަޅާއި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ މާލީގޮތުން ދެކޮޅު ނުޖެހޭ، ދަރަނި ބޮޑު، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެއްކަމަށްވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސިިވިލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަައިގެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން މި މަޝްރޫއު ހުއްޓުވައިދިނުން އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަށްވެސް އެދުނެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން އޭރު ނިންމާފައިވަނީ އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ ފަދަ ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފޭސް 1 ގެ މަޝްރޫއުވެސް ނިމި ފޭސް 2 ގެ މަޝްރޫެއުވެސް ފެށި އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވަނިކޮށް އެ މަޝްރޫއު ހުއްޓާލުމަކީ ދައުލަތަށް އޭގެ ބުރަ އުފުލަން ޖެހިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ހައިކޯޓުން ވަނީ ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދީފައެވެ. އެގޮތުން ގުޅީފަޅު ބިންހިއްކުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަންއިން އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރީއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުގެ ގެއްލުން ވަޒަން ކުރާއިރު، ޔަޤީން ކަށަވަރު ކަމެއް ބެލުމެއް ނެތި ވަގުތީ އަމުރު ބާތިލުކުރުމަކީ އަދުލުވެރި ގޮތަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ހައިކޯޓުން އަމުރު ނެރެދީފައިވަނީ ދެފަރާތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ވަޒަން ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށާއި، ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވީ ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް