ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 18:04
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހު ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ ޝުކުރާއެކު މުސްތަގުބަލުގައި އެދޭ ކަންކަން ހިއްސާކޮށްފި
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހު ޖަލްސާ އޮތީ ހޯމަ ދުވަހު

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަހު ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ ދައުރާ މެދު ޝުއޫރުތައް ހިއްސާކޮށް މުސްތަޤްބަލުގައި އެދޭ ކަންކަން ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހު ޖަލްސާ އޮތީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަމުން މެންބަރުން ވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ޓަކައި އޭރުގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި މި ދައުރުގައި ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ކުރެވުނު ކަންކަމަށް ވެސް އެކި މެންބަރުން އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަކިވަކި ދާއިރާތަކާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމާއި ދާއިރާއަށް ޓަކައި އެދޭ ބައެއް ކަންކަން ވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވަނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދިނުމަށް އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ޒިންމާއެއްކަން ހަނދާންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ގޮތް ބެލުމަކީ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ އެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ އޭނާ މަޖިލީހާ ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަތުމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުނީ އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައި ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރޮޒައިނާ ވަނީ އަންހެނަކަށް ވީތީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ފުރައްސާރަ އާއި ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުޤޫބް އަބްދުﷲ ވަނީ އޭނާ މިދިޔަ 5 އަހަރު ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަކީ އިތުރު އަހަރުތަކަކަށް ވެސް އޭގެ ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އެފަދައިން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ މޭރުމަކުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ އޭނާ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދަތުރުފަތުރާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި މަގު ހެދުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އިމާރާތްތައް އައު ކުރުމާއި، ދާއިރާގައި ނެތް އިދާރާތައް އެ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްކުރުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް ކުރައްވަން މަސައްކަތްކުރެއްވި މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަންކަން ކާމިޔާބުވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއަކާ އެކު މަޖިލީހުގައި އަދާކުރެއްވީ ރަނގަޅު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ދައުރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކޮމިޓީތަކުގައި އޭނާއަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ބާރު ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދު ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން މީގެ ކުރިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް