ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 17:04
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
ޕީސީބީގެ މެންބަރުން
ޕީސީބީއަށް އައްޔަންކުރެއްވި 6 މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި
ޕީސީބީގެ މެންބަރުންނަށް ރުހުން ދިނީ އެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އައްޔަން ކުރެއްވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޕީސީބީއަކީ އެކުލެވިގެން ވަނީ 7 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މަޖިލީހުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ޕީސީބީގެ ރައީސް ހިމެނޭހެން 6 މެންބަރުންނަށް ވެސް ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕީސީބީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހ. ރަނގަލި 4، ހަމްދީ އަގީލް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މަޖިލީހުން ރުހުން ދިން އިތުރު މެންބަރުންނަކީ

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 06-ޖީ-139، ހަސަން ޒަރީރު/ އިކޮނޮމިކްސް ދާއިރާ

މ. ބްލޫ އޯޝަން، ލީނާ އަބްދުލް ޖަލީލް/ ބޭންކިންގ ދާއިރާ

ގ. މައްސާގުގެ، އަހުމަދު ނަޝާތު/ ޤާނޫނީ ދާއިރާ

ކޮކާގެ، ހއ. ކެލާ، މުޙައްމަދު އާޒާދު/ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ދާއިރާ

ރަންކޮކާގެ، ށ. ކޮމަންޑޫ، މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް/ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް ޕީސީބީގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފިރާޒު އަކީ ޕީސީބީގެ މެންބަރެކެވެ. މަޖިލީހުން ޕީސީބީގެ މެންބަރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކުރީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހު ޖަލްސާގެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މަޖިލީހުން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށެވެ. އެ ކޮމިޓީން ޕީސީބީގެ 7 މެންބަރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް