ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2024 | ހުކުރު 17:21
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވި ނޫސްވެރިއެއް -- ފޮޓޯ: އަނަޑޯލު
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވި ނޫސްވެރިއެއް -- ފޮޓޯ: އަނަޑޯލު
ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް
ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް: ޣައްޒާގެ ނޫސްވެރިންނަށް މިވީ ކަޅު އަނދިރި ބަނަ ދުވަހަކަށް
 
އޮކްޓޯބަރު 7 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގެ 141 ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ ޝަހީދުވެފައި

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް މެއިމަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ދަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކާއި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 140 އަށްވުރެ ގިނަ ނޫސްވެރިން ޝަހީދުވުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ހިތާމަފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މިއީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢުކުރުމާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި ތަނަވަސްކަން ޙިމާޔަތްކުރުމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އުޞޫލުތަކާ މުޅިން ޚިލާފަށް، އިސްރާއީލްގެ ނިރުބަވެރި ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވެފައިވާ ނޫސްވެރިންނެވެ.

ޣައްޒާގައި ނޫސްވެރިންނާއި ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓުންނާއި މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން އެންމެ ބޮޑު އަގެއް އަދާކޮށްފައި ވަނީ އަމިއްލަ އާއިލާއާއި އަނބިދަރިން ވެސް ނުރައްކާލުގެ ތެރޭގައި ވަނިކޮށް ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމަށެވެ.

މަރުވި ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭގައި އަލްޖަޒީރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީން އަބޫ އަކްލޭހް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އޭނާ މަރާލުމާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ނުރުހުން އުފެދި، އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ދެމެދުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތަކަށް ބައިނަލް އަޤުވާމީ މަސްރަހުގައި ބޮޑު  ސަމާލުކަމެއް ލިބުނެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެ މައްސަލަ ވަނީ އިތުރަށް ހޫނުވެފައެވެ. ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ދޭން ފެށި ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަކީ ނުރައްކާތެރި އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަނގުރާމައިގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާ ވެސް ޚިލާފު، މުޅި އިންސާނިއްޔަތު ވެސް އެކަމަށް ނަފްރަތު ކުރާފަދަ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން އިސްރާއީލްގެ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކާއި، ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ޓީވީ ޗެނަލް އަލް އަޤްޞާ އާއި އަލްޖަޒީރާގެ ލޯކަލް ހެޑްކުއާޓާސް ފަދަ މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުވެފައެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރަފަޙްގައި އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ތިން ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. އެ ހަމަލާގައި އެހެނިހެން އެތައް މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ޒަޚަމްވެ، ގެދޮރު ގެއްލި، ނުވަތަ އެމީހުންގެ އާލާތްތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހަގީގަތް ލިޔެ ހާމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ހިތާމަތަކަށް އަޑު އުފުލުން، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ އަނދިރި އެއް ޗެޕްޓަރު، ޚަބަރު ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ އަމަލަކީ މަރުގެ އަދަބަކަށް ވެއްޖެ
ރަމްޒީ ހަބީބު / ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ޒަހަމްވި ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓެއް

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކުރަމުން އަންނައިރު، ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އދ.އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިސްރާއީލުގެ ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު، ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި މިކަމަށް އެއްވެސް ޙައްލެއް ނުލިބި މި ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެއްގައި، ޣައްޒާގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އެކަނި ބަލައިލުމުން ވެސް ނޫސްވެރިންނަށް އޮތް ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެ، ސާފުވެގެން ދެއެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ ނޫސްވެރިން ވަނީ ވަށާލުމާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހަގީގަތްތައް ބޭރު ދުނިޔެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ވެފައެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހެއް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު، ފަލަސްތީނުގެ ނޫސްވެރިން ދަނީ އެމީހުންގެ ލޯމަތީގައި ދުނިޔެއާއި ވަކިވެގެން ދިޔަ އެކުވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރާ ޙާލު، 21 ވަނަ ގަރުނުގެ އެންމެ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ހަރުކަށި އެއް ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ހަގީގަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހުންގެ ހައްގުތައް ވެސް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ދިފާއުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެ އަޑުއުފުލަމުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިނިވަން މީޑިއާގެ ދައުރެއް އަދާކޮށް ނޫސްވެރިން ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ އަލުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައެވެ. މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަކީ ހުރަސް އެޅޭނެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އެކަމުން އަރައިގަންނަން އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޑިމޮކްރަސީއާއި ޒިންމާދާރުކަމާއި، އަދި ހަގީގަތުގެ މައިގަނޑު އަސާސެކެވެ.

ކޮރަޕްޝަނާއި ބޭއިންސާފު ހާމަކުރާ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިން ކަމުގައިވިޔަސް، ހަނގުރާމައިގެ ނޫސްވެރިން، ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހެކިދިނުމަށް ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހަޅައިގެން، ނުވަތަ ލޯކަލް ބީޓް ރިޕޯޓަރުން އެމީހުންގެ މުޖުތަމައުތަކަށް އަލިއަޅުވާލުން ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ މީހުންނަށް ޝުކުރުގެ ދަރަނި އަދާކުރަން ޖެހެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ނޫސްވެރިންގެ ހިތްވަރާއި ގުރުބާނީގެ އަގު ވަޒަންކުރާއިރު، ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ސެންސަރޝިޕާއި އަނިޔާއާއި ޙިޞާރުކުރުމުން އެއްކިބާވެ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ޤާބިލުކަން ދިފާޢުކުރަން މިއަދު އެބަޖެހެއެވެ. ޑިމޮކްރަސީއާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި، ޞުލްޙަވެރި އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، މިނިވަންކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤު ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލިބިދޭންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް