ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 04:31
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިހާރު
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
 
ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކުރައްވާނެކަމަކީ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށްކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވަމުންގެންދެވިއިރު އެކަންކުރުމަށް އަމަލީ ގޮތުން ކުރެއްވިކަމެއް ނެތްކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި
 
އެހެން ބަޔަކު އެދިގެން ޝަރީޢަތް އަވަސްކުރުމުން އެކަމާއި މުއިއްޒު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ އަޑުއެހުން ހަތަރު މަސް ދުވަސްފަހުން ބާއްވާތީ އެކަމާއި އުފާކުރައްވާކަމަށާއި ޔާމީން މިނިވަންވުމުގެ ކްރެޑިޓް މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ދެމުންދާދިޔުމަށް ޔާމީން ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލުކުރުމާއެކު މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު މިހާރު ހައްދަވާފައިވާ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)ގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް 48 ގަޑިއިރަށް ވެފައިހުއްޓާ އެމަނިކުފާނު މިނިވަންވުމުން އެކަމާއި ރައީސް މުއިއްޒު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށެވެ.

ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާ ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މިނިވަންވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށާއި އެކަމާއި އުފާކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭގެފަހުން ވިދާޅުވި ވާހަކައަކީ އެމްޑީޕީގެ ނުފޫޒު ފަނޑިޔާރުގެއަށް ފޯރުވާ ވަހަކަމަށެވެ.

ރޭގައި ފުރަތަމަ ވަރަށް އުފާވެ ރައީސް ޔާމީން މާދަން މިނިވަންވާނެކަމަށް ތިމަންނަ ވަރަށް އުންމީދުކުރަމޭ ވަރަށް އުފާކުރަމޭ ދެން އޭގެފަހުން އައި ވާހައަކީ އެމްޑީޕީ ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒުފޯރުވައިގެން މާދަމާ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް އޮންނާތީ އެމްޑީޕީ ނުފޫޒު ފޯރުވީއޭ ތިމަންނަ އެކަމާ ހިތާމަކުރަމޭ . ހިތްޕުޅު ހަމަނުޖެހެއޭ. އެހެންވީމަ އަވަސްކުރީމަ ހިތްޕުޅު ހަމައެއްނުޖެހޭ. އެހެންވީމަ ދެން ރައީސް ޔަމީން މިއަދު މިނިވަންވާތީ އުފާކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޯންނާނެތާ. އެއީ މިކަން ނިންމާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ބަޔަކު މިކަންކުރީމަ ކޯފާވޭ.
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށްދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ސަރުކާރުން ކަންކުރި ގޮތުގައި ތަފާތެއްނެތްކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ޔާމީން ދޫކޮށްލައްވާނެ ވާހަކަކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ޔާމީން މިނިވަންނުކުރުމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކުރައްވާނެކަމަކީ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށްކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވަމުންގެންދެވިއިރު އެކަންކުރުމަށް އަމަލީ ގޮތުން ކުރެއްވިކަމެއް ނެތްކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވީ ކޯޓުގައި އޮންނަ މައްސަލައެއް އަވަސްކޮށްދޭން ބުނުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މައްސަލަ އަވަސްކޮށްދޭން ބުނުމަކީ އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއް ނޫން. އެއީ ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހުންނަށް ގާނޫނު ލާޒިމްކުރާކަމެއް. ހައިކޯޓުން ވަކި ނަތީޖާއެއް ނެރެން ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމް ނެރެން ބުނު ން ގޯސް. އެހެންވީމާ މިހާ ދިގުލައިގެންދިޔަ މައްސަލައެއް އަދި އުމުދުން ރައީސް މުއިއްޒު މިގޮތަށް ކަންކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށް ރައީސް އަށް ޤާނޫނު އަސާސީން 115 ވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައި އޮތްކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާއި މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމަށް އިރުޝާދު ދިނުމަކީ އެއީ ރައީސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ ޤާނޫނުގެ ބާރު ް. އެއީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. އެކަން ނުކުރައްވާ މިއަދު އެކަމުގެ ކްރިޑިޓް ނެގުން އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރަންވާނެ ކަމެއް ނޫން.
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ޔާމީން ވިދާޅުވީ މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް އެމަނިކުފާނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ހުދު އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓުންވެސް އެކަމަށް ޚަރަދުތަކެއްކޮށްފައިކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއަދު އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކަމަކަށް ނުވާކަމަށެވެ.

ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ މިއަދު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާކަމަށާއި އެބޭފުޅުންގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް