ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 16:58
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ފުލުހުންނާ އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
 
ފުލުހުން ވަނީ 119 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި "އުފުލި ގޮތް" ތަފްސީލީ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތަކާއި ފޮޓޯތަކުން ދައްކާފައި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ފުލުހުންނާ އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ގާޒީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަމާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްދޭ އިސް ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑީޖޭއޭ ބައިވެރިކުރަން ނިންމާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ބައްދަލުވުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ވެސް ވަނީ ދައުވަތުދީފައެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީން ނުރައްކަލަށް ހުށަހަޅައި، ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި މައްސަލައެއް އެ ކޯޓުން ބަލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް މީގެ ކުރިން އެ ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހާމަނުކުރިނަމަވެސް، އެނގިފައިވާގޮތުގައި މިއީ 119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތާގުޅޭ ވީޑިއޯޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްދައްކާލައި،މައްސަލައިގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކުރުމަށް ފުލުހުން ދާދިފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ.

މީގެ ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނީ، ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ފަންނިއްޔާތާބެހޭ ވަޒީރު އަލީ އިހުސާނާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އަހުމަދު ޝާކިރާއި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރު އަހުމަދު ވަހީދު އަދި ސަބްއިންސްޕެކްޓަރ މަމްދޫހު ހަސަން، ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ފަނޑިޔާރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުވާލައި، ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީންގެ ކުއްލި މަޖިލީހެއް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ހުރިހާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންވެސް އެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގާގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކުރަމުންގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

އެކަން ކުރައްވަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ އެންގެވުމުގެ މަތިންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު މިފަދަ ކޭސްތައް ރިވިއުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ހާމަކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ދަންނަވާފައި ވާނެކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް