ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 21:02
ޅ އަތޮޅުގައި ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
ޅ އަތޮޅުގައި ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރުޓީއެލް ފެރީ
މުލަކަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ނ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގައި ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ނ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން ވަނީ ލަސްވެފައި
 
މިއީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅުވާލުމަށް ފެށި މަސައްކަތެއް

މުލަކަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ނ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގައި ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައ،ި ދަތުރުފަތުރާއި މަދަނީ އުދުހުންތަކާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަމީންއެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަބްދުﷲ ޒިޔާދެވެ.

މުލަކަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއި ގުޅިގެންނާއި، އާރުޓީއެލް ރަސްމީކޮށް ނ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގައި އިފްތިތާޙް ކުރެވުމާއެކު މިއަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބި، ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުން ވީއްލި، ދަތުރުފަތުރުގެ އިންޤިލާބީ އައު ބާބެއް ފެށޭނެއެވެ.

އަދި ހަމައެއާއެކު، އާރުޓީއެލް ފެރީ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރެވިފައިވާ ޒޯން 1 (ހއ. ހދ. އަދި ށ. އަތޮޅު)، ޒޯން 2 (ޅ. އަތޮޅު)، ޒޯން 5 (ގއ. އާއި ގދ. އަތޮޅު)، އަދި ޒޯން 6 (ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑޫ ސިޓީ) ގައިވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެެވެ.

އަދި އާރުޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ސަރަހައްދުތަކުގައި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުތައް ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އާރުޓީއެލްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް