ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 13:49
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
ވަޒިފާއިން ވަކިކުރާ މައްސަލަ
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
 
ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހަކު ބޭނުންވުމުން މުވައްޒަފުން ގެއަށް ފޮނުވާލެވޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރާނަން
 
މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގާނޫނީ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ފާސްކުރާނަން
 
މިސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ ކުރިއަށް އޮތީ ބިރުވެރި ނާމާން ދުވަސްތަކެއް

މިސަރުކާރުން ވަޒީފާގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި، ލ.އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ތިމަރަފުށީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ ކުރިއަށް އޮތީ ބިރުވެރި ނާމާން ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މިހާރު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް މިސަރުކާރުން ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ވެސް ވަޒީފާ ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުނުކުރާތީ އިސްދޫން އެކަނިވެސް 115 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގާނޫނީ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނެއް ބައްޓަންކޮށް ފާސްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދެއްކުން ނިމުކަކަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ގާނޫނުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނީ ވަރަށް އުނދަގުލުން ކަމަށާއި، އެ ދުވަސްވަރު ސަރުކާރުން އެކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހެދި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ގާނޫނު ފާސްކުރެވި، މިއަދު ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމުގެ ފައިދާއާއި މަންފާ ލިބޭ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ވަޒީފާގެ ބިރު އިންތިހާއަށް އެބައޮތް. އަޅުގަނޑު މިއަދު ދިޔަ އެއް ރަށެއްގައި އަޅުގަނޑު ހިތުން އެއީ އިސްދޫ. އިސްދޫން އެކަނިވެސް 115 މުވައްޒަފުން ވަޒިފާއިން ކަނޑާލައިފި. 115 އާއިލާ މަގުމަތިކޮށްލައިފި. އެއީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާތީ. އެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުނުކުރާތީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް މިއޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމާއެކު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގާނޫނީ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން ބައްޓަންކޮށް އެފާސްކުރާނަން. ސިވިލްސަރވިސް ގާނޫނު އެއޮތީ އެއަށް އަމަލުކުރަމުންދާތީވެ އެ ގާނޫނީ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން މިއަދު އެވަނީ ލިބިފައި. އެ ގާނޫނު ފާސްކުރަން އުޅުނުއިރުގައި ސަރުކާރުން އެއާ އިދިކޮޅަށް ކުރި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް ހަނދާން އެބަހުރި. ވަރަށް ދަތި އުދަނގުލުން އެގާނޫނު ފާސްކޮށް، ތަސްތީގުކުރަން ފޮނުވުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައި. އޭރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދެއްވި ލަފައަކީ ހެޔޮނުވާނޭ. ތިކަން ނުކުރާށޭ. ސަރުކާރުގެ ބާރު ކެނޑިގެންދާނެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެތައް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އަނެއްކާ ވެސް ދެވަނަ އެބިލު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް އެއަށް އަމަލު ކުރަމުން މިހާރު އެދަނީ. އޭގެ ސަބަބުން ގާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ހުރިހާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެވަނީ ލިބިފައި. މިއަދު މި ބޭނުންވަނީ ކުންފުނިތަކުގައި އެވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްކަށް އެ ހިމާޔާތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދޭން.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހަކު ބޭނުންވުމުން މުވައްޒަފުން ގެއަށް ފޮނުވާލެވޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
ކުޑައިރުގެ އެކުވެރިޔާ، ރައީސް ސާލިހުއާ އޮތް ގާތްގުޅުން ކަނޑާލުންވީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު
ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މާރިޔާ
ސަރުކާރުން ދަނީ ގަސްތުގައި މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައި، ސިއްރުކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް ސާލިހު
ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެމްޑީޕީއިން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުކުތް ނަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެވުނީސް: މެންބަރު އާޒިމް