ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 12:54
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް ހަރަދުކުރުން
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
 
ސަރުކާރުން އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން
 
މިއަދު ފެންނަނީ އުކާލާފައިވާ ބައެއް އެގްރިމެންޓްތައް ނަގައިގެން ސޮއިކޮށްލުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާ މަންޒަރު
 
މި ސަރުކާރަށް މެނޭޖްކުރަން ނޭނގޭ

މިސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެމްޑީޕީ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވުމަށްފަހު ކެންޕެއިނަށް ސަރުކާރުގެ ވެރިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވާހަކަތައް ދެކެވޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ހަގީގަތް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ހަގީގަތަކަށްވާނަމަ އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރަށް މެނޭޖްކުރަން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގި ގޮތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުލިބުނު ނަމަ ދަތި ހާލަތަކަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރެއްވި ކަމަކީ ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުން ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްފަހަރު ވިދާޅުވާނެ ފައިސާއެއް ނެތޭ. މުޅިން ބަގުރޫޓުވެފައި އޮތް ސަރުކާރެކޭ. ކުންފުނިތަކުގައި ނެތޭ ފައިސާއެއް އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ މިވޭތުވެދިޔަ ފަސް މަސްދުވަސް މިވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްފައި ހުރި ގޮތުގެ ތަފްސީލަށް ދާއިރުގައި އިންތިހާއަށް ވަޒީފާތައް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައް ދީފައި އޮތްތަން. އަޅުގަނޑު ދުށިން އިއްޔެ ޚަބަރެއްގައި އޮތްތަން ކެންޕޭނަށް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ސަރުކާރުގެ ވެރިން މިހާރު ހަރަދު ކުރި ވާހަކަ 100 މިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ ތެދެކަަށްވާނަމަ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ފައިސާނެތިގެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓާލި ބަޔަކު އެ ހަރަދު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ތިބޭފުޅުން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާއިން ކުރި ކަމަށްވަންޏާ އެ ތަހުގީގުކޮށް ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައް. މިއީ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މެނޭޖްކުރަން ނޭނގުމަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމަށް އައިރު ވެސް ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު އޮތީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުލިބުނު ނަމަ ދަތި ހާލަތަށް ދިޔައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރި ކަމަކީ ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރު އަޅުގަނޑުމެން ހޯދިން. ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން އޭރު އޮތީމަ ބޭނުން އިރެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ހޯދާ ތައްޔާރުކޮށްފައި ބެހެއްޓީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތް
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިއަދު ފެންނަނީ އުކާލާފައިވާ ބައެއް އެގްރިމެންޓްތައް ނަގައިގެން ސޮއިކޮށްލުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އެއީ މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން ކަމަށާއި، އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް