ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 18:13
ފީއަލީގައި ބިން ހިއްކުމަށް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ފައި
ފީއަލީގައި ބިން ހިއްކުމަށް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ފ.ފީއަލީ
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
 
އެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަމުގެ ކްރެޑިޓް ނަންގަވަން ރައީސް މުޢިއްޒު މަސައްކަތް ކުރައްވާ

ރައީސް ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކެރްޑިޓް ނަންގަވަން ކަމަށް، ފ.ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ އަޙުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މޫސަ މިހެން ވިދާޅުވީ، ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރު ބަދަލުވީއިރު، ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައި އޮތީ ނިމިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު، ހިއްކާފައި އޮތް ބައިން ބޮޑު ބައެއް ދޫކޮށް, އެއްގަމުން އެތެރޭގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ފީއަލީގައި ތިބި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ އިސްވެރިންތަކެއް ނިކުމެ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައިފަ އެވެ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސަ ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މޫސަ ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކްރެޑިޓް ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ނަންގަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ އެއްވެސް ކްރެޑިޓެެއް މި ސަރުކާރަށް ނުނެންގެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ މިދިޔަ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް، ހިއްކާ ބައި އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތަނެއް ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ނުނިމި އޮތް 1.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން، ސްކޯޕަށް އިތުރުކުރާ ބިމާއެކު ހިއްކުމަށް ވެސް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން އޮތީ ނިންމާފައި ކަަމަށް މޫސަ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިން ފީއަލީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ވެސް މޫސަ ވަނީ މި ނޫހާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިއްކާ ބައި އިތުރު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް، އިތުރު ކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވިން ސިޓީ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ހިއްސާކޮށް. ދެން ސަރުކާރުން (ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން) އޮތީ އެގޮތަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި، ސިޓީ ވެސް އޮތް ރަސްމީކޮށް ފޮނުވާފައި. ބަޖެޓަށް އެބައި އިތުރު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި އޮތީ. މިހާރު ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ، ރައީސް މުޢިއްޒު މި ރަށަށް ކުރާ ދަތުރުގައި އެކަމުގައި ކްރެޑިޓު ނަގަން ކުރާ ކަމެއް.
މޫސާ އަޙުމަދު / ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސަ ވިދާޅުވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް މުޢިއްޒު ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކަަމަށެވެ. އަދި އެ ދަތުރުގައި، އެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަމުގެ ކްރެޑިޓް ނަންގަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެކަމުގެ އެއްވެސް ކްރެޑިޓެއް ރައީސް މުޢިއްޒު އަށް ނުނެންގެވޭނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއްކަން، ލިޔެ ކިޔުމުން ވެސް ފެންނަން އޮންނާނެ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިތުރަށް މޫސަ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ހައެއްކަ މަަސް ވެގެންދާއިރު، ފީއަލީގެ ތަރައްޤީ އަށް މި ސަރުކާރުން މިހާތަަނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފައި ނެތް ކަމަށެވެ. ބަދަލުގައި ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކަންކަން ވެސް ހުއްޓުމަކަށް އައިއިރު، މިހާރު ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ކަމަަކީ، ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް މޫސަ ވަނީ ސިފަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 19:25
ކޮރަކަލި
އެށްވެސް ހާލެއްގާ މުއިއްޒުއަށް ކުރެޑިޓު ދީގެން ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެއާރޕޯޓެށް ރަށުގެ އުތުރުން އޮތް ވިލިގިނލި ވަރު ފަޅުގާ އަޅާ ދިނުމަށް ގޮވާލަން.