ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 01:46
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު
އެމްޑީޕީ
މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް ޖަލްސާ
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
 
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ފުލުހުންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށްކުރި މަސައްކަތް މިދަނީ އަނެއްކާވެސް ފަހަތަށް ޖެހެމުންކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި
 
އެކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކީ އިތުރުފުޅެއް

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމަށް ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ހުރަސް އެޅިކަން ފަހުން އެނގިވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލުވުންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް އެޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ހުރަސްއެޅުމުގެ ސަބަބުން ފަހުން އެޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެސްއޯ ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އެޅިކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށާއި އެކަން އެނގިވަޑައިގަތީ ނޫސްތަކުންކަމަށެވެ.

އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރާ ހިސާބުން އެޖަލްސާއަށް ސަރުކާރުން ހުރަސްއަޅަމުން ދިޔަކަން ނޭނގޭ މީހަކު ނެތްކަމަށެވެ. އެހެންއޮތް ކަމެއް ހިނގިކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް މުއިއްޒު އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ ހޯމް މިނިސްޓަރެއްކަމަށާއި ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވަނީ ރައީސް އައްޔަނުކުރެއްވި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހުރިހާ ކަމެއް ހިނގިއިރު ގާތްގަނޑަށް 10 ވަރަަށް ގަޑިއިރު ވީއިރު އެކަން ހިނގިކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ނާގާބިލު ރައީސެކޭ. އެހެނވީމާ ދެ ގޮތް އޮތީ. އެއް ގޮތަކީ ނާގާބިލު ކަމުގެ ވާހަކަވެސް ނުދެއްކޭ ވަރަށް ނާގާބިލީ. ނޫނީ އަނެއްކާވެސް ހަމަ ރޯ ބުހުތާން ދޮގެއް ހައްދަވައިގެން އަނެއްކާވެސް ހެދުނު ގޯހެއް މިހާރު އެއުޅެނީ ފުލުސް އާދައިގެ އޮފިސަރުންތަކެއް ބޮލަށް ދުއްވާލައިގެން އެކަންކުރަން.
ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު / އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮތް ޕްރޮފެޝަނަލްތަނަކަށް ހެދުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މިސަރުކާރުން ހަތަރު މަސް ދުވަސްތެރޭ ކުރީގައި އޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފިކަމަށެވެ.

ބައްލަވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސް އަހަރު ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޕްރިފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ތެރެއިން ސަރުކާރުން ފުލުހުންނަށް ވަކިކަންކަން ކުރަން ނާންގާ ފުލުހުންނަކީ ވަރަށް ޝަރަފްވެރި ބަޔަކަށް ހަދާފައިވަނެ. ހަތަރު މަސް ނުވޭ މުޅި އެތި އެއްކޮށް އަނބުރާލާ ކުރީގައި އޮތް ދިމާލަށް އެގެންދަނީ
ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު / އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަންކުރި ފުލުހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް