ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 16:43
ތުރުކީއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެކިބާވަތްތަކުގެ ތަފާތު މުދާ އިސްރާއީލަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގައުމެކެވެ.
ތުރުކީއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެކިބާވަތްތަކުގެ ތަފާތު މުދާ އިސްރާއީލަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގައުމެކެވެ.
އަނަދޮލޫ
ތުރުކީގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް
ޣައްޒާގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ތުރުކީން އިސްރާއީލަށް ބައެއް ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފި
 
އަސްކަރީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް އިސްރާއީލަށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ތުރުކީ އިން ދީފައި ނުވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމާ ގުޅިގެން ތުރުކީން އިސްރާއީލަށް ބައެއް ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ތުރުކީން އިސްރާއީލަށް ބައެއް ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އަމަލުކުރަންދެން ކަމަށާއި ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަދި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމާ ހަމައަށް ކަމަށް ތުރުކީގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހުވަނީ ބުނެފައެވެ.

"އިސްރާއީލުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފުވަމުން އަންނައިރު، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށާއި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުންތަކަށް އިސްރާއީލުން އިހުމާލުވޭ،" އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި 1948 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނޯސައިޑް މުއާހަދާއާ ހިލާފުވި ކަމަށް ބުނެ ދެކުނު އެފްރިކާގެ މައްސަލައިގެ ސްކޯޕްގެ ތެރޭގައި ޖެނުއަރީ 26 އަދި މާޗް 28 ގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އިން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރުގެ ނިންމުންތަކުގެ އިތުރުން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހާއި ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ގަރާރުތަކުން އިސްރާއީލަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން އަމުރުކޮށްފައިވާކަން އެބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު އދއާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދީގެން ތެލްއަވީވް އިން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

"ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެނެކްސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓް ގްރޫޕްތަކުގެ ދަށުން އިސްރާއީލަށް އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން 9 އޭޕްރީލް 2024 ގެ ނިޔަލަށް މަނާކުރުމަށް ތުރުކީ އިން ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނިންމުމުގެ ޝަރުތުތައް ވަގުތުން ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ،"
ތުރުކީގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެނެކްސްގައި ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އެލުމިނިއަމް އާއި ސްޓީލްގެ އުފެއްދުންތަކާއި ޕެއިންޓާއި އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލްތަކާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްއާއި ތެލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ތުރުކީން މިފަދަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، އަސްކަރީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް އިސްރާއީލަށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ތުރުކީ އިން ދީފައި ނުވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ދިން ހަމަލާގައި 1،200 މީހުން މަރައިލި ހާދިސާއަށް ފަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ 33،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޣައްޒާގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ހަލާކުވެ، އެ ގައުމުގެ 1.9 މިލިއަން ރައްޔިތުން މަޖުބޫރުން ގެދޮރު ނެރެލައިފާވާއިރު، ބަލިތަކާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ނުރައްކާ ވަނީ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް