ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 15:38
އާއްމު ރައްޔިތުންތަކެއް ޣައްޒާގެ މަގެއްގެ މަތީގައި
އާއްމު ރައްޔިތުންތަކެއް ޣައްޒާގެ މަގެއްގެ މަތީގައި
ޔޫރޯނިއުސް
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ
އާންމުންގެ ހިމާޔަތުގައި އިސްރާއީލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އދ އާއި އީޔޫ
 
ހަމާސްއިން ވަނީ އިސްރާއީލުން އެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ދެކޮޅުހަދައިފައި

ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގައި އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އާންމުންގެ ފުރާނަ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްރާއީލުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ނުވާކަމަށް، އދ އާއި އީޔޫއިން ބުނެފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުން ބުނީ، އިތުރު ދެ ކްރޮސިންގ ކަމަށްވާ އެރޭޒް ލޭންޑް ކްރޮސިންގއާއި އަޝްދޯދުގެ ބަނދަރު "ވަގުތީ ގޮތުން" ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން މިހެން ބުނިނަމަވެސް، އީޔޫގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވެރިޔާ ޖޯސެފް ބޮރެލް ވިދާޅުވީ އެއީ ޣައްޒާގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަން ހުއްޓުވުމަށް ފުދޭވަރުގެ ކްރޮސިންގތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވީ، މި މަގުސަދުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އަދި ހަލުވިކަމާއެކު ހަގީގަތަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިންސާނީ ހާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށާއި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "ކުއަންޓަމް ލީޕެއް" ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

ގާހިރާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް ހުއްޓުމަކަށް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ސީއެންއެންއިން ހުކުރު ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަމާސްއިން ވަނީ އިސްރާއީލުން އެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ދެކޮޅުހަދައި، އެ މީހުންގެ އެދުމަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ހިމަނާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާއާއި އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ އޮފިޝަލުން މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ގާހިރާގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައި ވީނަމަވެސް އިސްރާއީލުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަމާސްއިން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން އިސްރާއީލުގެ އޮފިޝަލުން ފާޅުގައި ސުވާލު އުފައްދަނީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްތޯ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ އެ މަރުހަލާއަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ

ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުގެ ނަން ހާމަނުކުރާ ފަރާތަކާ ހަވާލާދީ "ދަ ޓައިމްސް އޮފް އިސްރާއީލް"ގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، އެމެރިކާގެ ރައީސް މިސްރާއި ގަތަރުގެ ލީޑަރުންނަށް ސިޓީތަކެއް ފޮނުއްވައި، އިސްރާއީލާއެކު އެއްބަސްވުމަށް ހަމާސްއަށް ބާރު އެޅުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް