ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 11:23
ޒަހުރާގެ ދިރިއުޅުމަކީ ފަސޭހަ ދިރިއުޅުމެއް ނޫން، ނަމަވެސް ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް އާދައިގެ ކެއުމެއް، ޒަހުރާގެ ދެމަފިރިންނަށް ލިބޭ ވަރު ކުރޭ
ރަމަޟާން މަހު ގޮނޑު ހޮވުން
މި ރަމަޟާން މަހުވެސް ގޮނޑު ހޮވާ އެއްކުރަނީ ފުޅިދަޅު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ދެމަފިރިންގެ ކޮއްތުވެސްމެއެވެ!
 
ކުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ޒަހުރާ އަތްފުނާ އަޅަމުން ދަނީ ހަމަ އެކަނި ފުޅިއާއި ދަޅު ހޮވާކަށް ނޫން، ކުނި ހޮވުމުގެ ތެރޭގައި، އެކި މީހުން އުކާލާފައި ހުންނަ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައްވެސް އެއްކުރޭ

ރަމަޟާންމަހުގެ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނުގެ އާދައެވެ. ޒަހުރާ ޖޫދާ ދައްރާޖް، ފަތިހާ ހޭލައިގެން، އަވަހަށް ތެދުވެ، އޭނާގެ އަތްގާޑިޔާއާއި ހިމާރާއެކު މިސްރާބު ޖަހަނީ ބަޣްދާދުގެ ކުނިކޮށިތަކާ ދިމާއަށެވެ. އެތަނުން އޭނާ ހޮވަނީ އެލުމިނިއަމް ދަޅުދަޅާއި ބިއްލޫރި ފުޅި ފަދަ ސާމާނެވެ. އެތަކެތި ވިއްކާލައިގެން މަދު އަދަދެއްގެ ދީނާރު ކޮޅެކެވެ.

ކަޅު ހިޖާބެއް ލައިގެން، ވަރުގަދަ އަންގިއެއް ލައްވައިގެން ކުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ޒަހުރާ އަތްފުނާ އަޅަމުން އެ ދަނީ ހަމަ އެކަނި ފުޅިއާއި ދަޅު ހޮވާކަށް ނޫނެވެ. ކުނި ހޮވުމުގެ ތެރޭގައި، އެކި މީހުން އުކާލާފައި ހުންނަ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައްވެސް އެއްކުރެއެވެ. އެއީ ގެއަށް ގޮސް ކެއްކުމަށްޓަކައެވެ. ކެއްކޭ ވަރު ނުވިއްޔާ، ޖަނަވާރުތަކަށް ކާންދޭނެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޒަހުރާގެ ދިރިއުޅުމަކީ ފަސޭހަ ދިރިއުޅުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް އާދައިގެ ކެއުމެއް، ޒަހުރާގެ ދެމަފިރިންނަށް ލިބޭ ވަރު ކުރެއެވެ. މުގު ސޫޕްކޮޅަކާއި، ބޮޑު ރޮއްޓެއް ލިބޭ ވަރު ކުރެއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ޒަހުރާ ހިތްވަރު ހޯދަނީ ހިތުގައި އޮތް އަޤީދާގެ ސާބިތުކަމުންނެވެ.

ފަޤީރުން ކިހިނެއް އެ ހޯދާނީ؟ ބައެއް މީހުން އެބަ ރޯދަ ވީއްލާ މުގުކޮޅަކުން، މުގުކޮޅަކާއި ބަތްކޮޅެއް އެކަނި. ރޯދަ މަސް ހަމަ އަންނަ އިރަށް، ބާޒާރުގަ އެއްޗެހީގެ އަގު އަރައިގެންދާނެ. މުޙައްރަމު އަންނައިރަށް އަނެއްކާވެސް އަރައިގެންދާނެ. ކީއްވެ؟ ފަޤީރުން ކޮންތާކުން ފައިސާ ހޯދާނީ؟
ޢަލީ ޙުސައިން؛ ބަޣްދާދުގެ ރަށްވެއްސެއް

ޒަހުރާގެ ދިރިއުޅެމުން ދާ ގެއަކީވެސް މާ ތަނަވަސް ގެއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ވީ ވަރަކުން އެ ގެ ވަނީ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައެވެ. ދީނީ ކަންކަން މަތިން ހަނދާން ނެތި ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެ ގޭތެރޭގައި އިނދެ، ޒަހުރާގެ ފިރިމީހާ، ރައްޒާޤު ޚުދައިރު މަޝާދު ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކުންވެސް، ދިރިއުޅުމާ މެދު އެ ދެމަފިރިން ދެކޭ ފައްސި ނަޒަރިއްޔާ ސާފުވެއެވެ.

އަހަރެމެން އުޅެނީ އަނިޔާވެރިކަމެއްގަ. އަދި މި ރަމަޟާން މަހަކީ، ރަނގަޅު މަހެއް ނޫން. ކުކުޅެއްގެ އަގަކީ ކިލޯއެއް 10 ޑޮލަރު... އެއްގަމުޔ މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގަކީ 15 ޑޮލަރު، ނޫނީ 11 ވަރަކަށް ޑޮލަރު... އާންމުން ވަރަށް ހެޔޮ އަހަރެމެންނަށް. އެ މީހުން ދޭނެ 15 ނޫނީ 20 އަކަށް ޑޮލަރު. އަހަރެމެން އެއަށް އެއްގަމު މަސްކޮޅެއް، ނޫނީ އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ގަންނަނީ. އަހަރެމެން އަތަކު ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނެތް. އަހަރެމެން މިތިބީ ބޮޑު އަނިޔާވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގަ. އަހަރެމެންނަށް ފުރިޖަކާއި ކޫލަރެއް ގެނެސްދިން މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
ރައްޒާޤު ޚުދައިރު މަޝާދު؛ ޒަހުރާގެ ފިރިމީހާ

ޢިރާޤު ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ޤައުމުގެ އާބާދީގެ 22 ޕަސެންޓް، ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް 10 މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަކީ އިންތިހާ ފަޤީރުކަމުގެ ގިންތި ފާހަގަ ކުރާ މިންގަނޑަށް ވުރެ ދަށް ފަންތިއެއްގައި ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުވެފައި ވާ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް އިރާޤަކީ އަދިވެސް އެ ތަންތަނުގައި އަތް ނުލާ ހުރި ތެލާއި ގޭހުގެ ޚަޒާނާތައް ގިނަ ޤައުމެކެވެ. މިހާރުވެސް އެ ޤައުމުން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރާއި، އެކަމުން އާމްދަނީ ހޯދާ މިންވަރު ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

ފަޤީރުން ތިބެނީ މުޅި އަހަރު ދުވަހު ރޯދައަށް. ނުކައި ނުބޮއި. ރޯދަ މަހު ރޯދަ އެ ހިފަނީ އެންމެ އިރަކު ކާލައިގެން. މަހެއް، ކުކުޅު މަހެއް، ނޫނީ އެއްގަމު މަހެއްގެ ރަހައެއް އަރުތެރޭ ނުލާ. މި މަހު ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތަންތަނުގައި އަގުތައް އުފުލިގެންދާއިރު، އެމީހުން ވިޔަފާރި އެ ކުރަނީ މި ނިކަމެތި މީހުންގެ ފުރާނައިން. މާތްالله އަށް ބިރުވެތިވެ، ނިކަމެތިންނާއި ޔަތީމު ކުދިންނަށް ބަލާލަބަލަ ނިކަން. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތައް ނެތި، ރައްޔިތުން ތިބީ ހިތާމަކޮށްކޮށް. އެމީހުންނަށް އެއްޗެއް ލިބޭނީ ކޮންތާކުން؟
އުއްމު މުސްޠަފާ؛ ބަޣްދާދުގެ ރަށްވެއްސެއް

މިދިޔަ އަހަރު، ޢިރާޤު ސަރުކާރުން ވަނީ، އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުރިމަތިވި ހަމަނުޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނަ ވަރަކަށް، ވަޒީފާ އުފައްދާ، ބިނާރު ހަރަދުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ، އެއީ އުމުރުން 51 އަހަރުގެ ޒަހުރާއާއި އޭނާގެ 68 އަހަރުގެ ފިރިމީހާ، މަޝާދުގެ ނަސީބު ބަދަލުކުރުމަށް މާ މަދު މިންވަރަކަށް، އަދި މާ ލަސް ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ވަރަށް ބަލިވެ އުޅޭތީ އެވެ. އެމީހުންގެ ހަތަރު ދަރިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ދަރިއަކު މިއަދު މި ދުނިޔެއަކު ނެތެވެ. ޒަހުރާ ބުނި ގޮތަށް ދަންނަވާނަމަ، އެ ހުރިހާ ދަރިން މަރުވެ ދިޔައީ، "ހޮސްޕިޓަލުގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ފައިސާ ނެތި، ކާންބޯންދެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތުނީމަ"އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް