ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 18:37
ސުލޭމާން، ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާއަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުންނާއެކު
ސުލޭމާން، ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާއަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުންނާއެކު
ރޮއިޓާސް
އޫރެއްގެ ކިޑްނީ ލެއްވި މީހާ
"މިއީ ދުނިޔޭގައި އިންސާނަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފާ" : ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޫރެއްގެ ކިޑްނީ ލެއްވި މީހާ
 
ޕިގް ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ޕޭޝަންޓު ރިކް ސްލޭމަން ބުނީ ސާޖަރީއަށް ފަހު އޭނާގެ ހާލު ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅުމުގެ ހަނގުރާމައިގައި ކުރިއަށްދާއިރު، އެކިމީހުންނަށް ދިމާވަނީ އެކިކަހަލަ ކަންކަމެވެ. އެއްބަޔަކު އުފަލުގައި ދިރިއުޅޭއިރު، އަނެއްބަޔަކު އަބަދާއަބަދު މުޅިޙަޔާތް ވޭތުކުރަމުންދަނީ ހިތާމާއާއި ހިތްދަތިކަމުގައެވެ.

އެފަދަ ހިތާމައިގައި ޙަޔާތުގެ ބޮޑުބައެއް ވޭތުކުރި އެކަކީ މިދިޔަހަފްތާގައި ޕިގް ނުވަތަ އޫރެއްގެ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދި ފުރަތަމަ އިންސާނާ އެމެރިކާގެ މެސަޗޫސެޓްސް ސްޓޭޓަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ރިކް ސްލޭމަންއެވެ.

ކިޑްނީގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ، ސްލޭމަން ބުނީ މިވަގުތަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޭނާ އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި ވަގުތެއް ކަމަށާއި، ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި، އުފަލާއެކު މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުންނަ އިރު މިވަގުތަކީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އަންނާނެ ކަމަށް އޭނާ އެދުނު ވަގުތެއް ކަމަށެވެ.

"މިހާރު އެއީ ހަގީގަތެއް، ހަޔާތުގެ އެންމެ އުފާވެރި އެއް ވަގުތު،"
ސުލޭމަން ބުންޏެވެ.

ސްލޭމަން އަކީ ޖެނެޓިކަލީ އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ޕިގް ކިޑްނީއެއް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނު މީހާ ކަމަށްވާއިރު، ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ދިގު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ ވަނީ އިންސާނަކު އޭނާއަށް ހަދިޔާކުރާ ކިޑްނީއެއް ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދާފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ނާކާމިޔާބުވުމުން ޑައިލިސިސް އަލުން ފަށަން އޭނާއަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ.

މެސަޗޫސެޓްސްގެ ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސްލޭމަންއަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ދެ ހަފުތާއަކުން "ޑީ ކްލޮޓިން އާއި ސާޖިކަލް ރިވިޝަން" އަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ސީރިއަސް ބަލިތައް ހުންނަ މީހުންނަށް އެކްސްޕެރިމެންޓަލް ޓްރީޓްމަންޓެއް ހޯދުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ހާއްސަ ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮސީޖާ އެކެވެ.

"އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ބުރޫ އަރާފައިވާ ޑައިލިސިސްގެ ބުރައިން ސަލާމަތްވެ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން އަދި ލޯބިވާ މީހުންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަން ފެށުމުން ވަރަށް އުފާވޭ،"
މި ހަފުތާގައި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމުން ސްލޭމަން ބުންޏެވެ.

"ސްލޭމަން ބުނީ އޭނާއަށް ހެޔޮ ދުއާކޮށްދިން މީހުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނުއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ޕޭޝަންޓުންނަށް އޭނާދިން އުފާވެރި މެސެޖަކީ މިއަދަކީ ހަމައެކަނި އޭނާއަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއް ނޫންކަމަށާއި، އޭނާފަދަ އެހެން އެންމެންނަށްވެސް މިއަދަކީ އާ ފެށުމެއް ކަމަށެވެ.  

"އަޅުގަނޑުގެ ރިކަވަރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް އެބަދޭ، މި ދަނޑިވަޅުގައި ޕްރައިވެސީއަށް އެދެން،"
ސްލޭމަން ބުންޏެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ޕިގް ކިޑްނީ ޖެނެޓިކަލީ އެޑިޓްކޮށްފައި ވަނީ ކްރިސްޕާ-ކާސް9 ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ގެއްލުންހުރި ޕިގް ޖީންތައް ނައްތާލައި، އިންސާނުންނާ އަޅާކިޔުމުގެ ގޮތުން އިންސާނުންގެ ބައެއް ޖީންތައް އިތުރުކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ކިޑްނީއަކީ އެންމެ ގިނައިން ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރާ ގުނަވަން ނަމަވެސް ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް ލިބޭ އަދަދަށް ވުރެ ގުނަވަންތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

މިކާމިޔާބަށްފަހު، ޖަނަވާރުގެ ގުނަވަންތައް އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކަމަށްވާ ޒެނޯޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށްބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޑައިރެކްޓްރޭޓް ފޯ ދަ ކޮލިޓީ އޮފް މެޑިސިންސް އެންޑް ހެލްތްކެއާގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އޮފް ޔޫރަޕްގެ ސްޓޭޓްތަކުގައި 39،000 ޕޭޝަންޓުން ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކޮށްފައިވާ އިރު، އޯގަން ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ވެއިޓިން ލިސްޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 48،000 އާ ޕޭޝަންޓުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް