ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 15:58
އައްޒޫން އަވަށުގައި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެ މީހުން ވަނީ ބުނެފައި
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ގަތުލުއާންމުގެ ނިވާފަތްގަނޑުގައި ޔަހޫދީ އާބާދު ފަތުރާ ފުޅާ ކުރުން މެކުހަށް!
އަމިއްލަ ބިމާއި ގެދޮރުގެ އިސްތިޤުލާލީ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ވަނީ އިތުރުވެފަ
ޔަހޫދީން އާބާދު ކުރުމާއި، ގަތުލުއާންމު ނިންމާލުމަށްފަހު މުޅި ސަރަޙައްދަށް އިޒްރޭލުން ވެރިވެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ކުރާ ބަހުސްތައް މިހާރުވެސް ވަނީ ހޫނުވެފަ

ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކަށް ފެންބޮވައިގެންފައި އޮތް ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންގެންދާ ގަތުލުއާންމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި އޮތް ފުރުޞަތު ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމަށް، ފަހަރެއްގައި އެ ނިރުބަވެރިން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލައެވެ. ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވަސް، މި ބިންމަތިން ފޮހެލާން ކަމަށް ވައުދުވެ، ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމަކީ ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ހަދައިގެން، ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލުން ދަނީ ފަލަސްޠީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިކޮށް، އާބާދު ކުރުމަށް ހިންގާ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަރީމާވެސް އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ހިންގަމުންނެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ނަމުން އަމިއްލައަށް "ގައުމެއްގެ" ނަން ޖަހައިގެން އުޅޭ ޔަހޫދީންނާއި ފަލަސްޠީނުގެ ވަޒަންވެރިންނާ ދެމެދު އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލައި ގޮސްފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ދެބަސްވުންތައް، ތާރީޚް ނުދެކޭ ދަރަޖައަކަށް ގޯސްވެފައި އޮތް މި ދަނޑިވަޅުގައި، ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ތިބި ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުންވެސް، ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ދަނީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅެމުންނެވެ. ރަށު ރަށްވެހިން ތިބީ އިންތިހާ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނުގެ ކުރިމަތިލުންތައް ހައްތަހާވެސް ވަނީ އިތުރެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޤަލްޤިލިޔާގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ އައްޒޫން އަވަށުގައި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެ މީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޤުސްރާ އަވަށުގެ މޭޔަރު، ހާނީ އޫދީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގަތުލުއާންމުގެ "ބޭނުން ހިފާ"، އިޒްރޭލުން ފޭރެމުން ދާ ފަލަސްޠީނު ބިންތަކުގެ ބޮޑުމިން، ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ވަނީ އިތުރެވެ.

ގަތުލުއާންމަކީ ފުރުޞަތަކަށް ހަދާ، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެމީހުން އެ ދަނީ އުދުވާންތައް ހިންގަމުން، ބޮޑުތަނުން އަހަރެމެންގެ ބިންތައް ފޭރެމުން.
ހާނީ އޫދީ؛ ޤުސްރާގެ މޭޔަރު

ޔަހޫދީން އާބާދު ކުރުމާއި، ގަތުލުއާންމު ނިންމާލުމަށްފަހު މުޅި ސަރަޙައްދަށް އިޒްރޭލުން ވެރިވެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ކުރާ ބަހުސްތައް މިހާރުވެސް ވަނީ ހޫނުވެފައެވެ. ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މައި ހިސާބުގަނޑުގައި އޮންނަ ޤުސްރާ އަވަށުގައި މިހާރުވެސް އެތައް ލަކުނެއް ލައިފިއެވެ. އެ އަވަށާ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ވަޒަންވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީންގެ ފުރައްސާރައިގެ ސަބަބުންވެ.

އަނިޔާވެރި ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވި ޤުސްރާގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމަށްވާ ރާބިއާ އޫދޭ ވަނީ އެ ހަމަނުޖެހުން ފެށުމުން ދިމާވި ބިރުވެރިކަން ކިޔައިދީފައެވެ. ރަށުގެ ހަ މީހަކު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވާން ފެށި ކަމެއް ކަމަށްވެސް ރާބިއާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެއީ ވަރަށް ބިރުވެރި، ނާމާން ދުވަހެއް. ވެރިވެގަނެ، އަވަޒަންވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ މީހުންގެ 14 މީހަކާއި 2 ސްނައިޕަރުން އައީ އަހަރެމެނެންނަށް ހަމަލާ ދޭން... ގޭސް ބޮން ހުރީ! އަހަރެމެން އަތުގަ ހުރީ އޮއްގައު... އެ އުކިޔަސް އަހަރެމެން ހައްޔަރުކޮށްފާނެ.
ރާބިއާ އޫދީ؛ ޤުސްރާ އަވަށުގެ ރަށްވެއްސެއް

ނަމަވެސް އެ މީހުން ގެންގުޅުނު އެއްޗެހީގެ ގޮތުގައިވެސް ބާކީ ހުރީ، އަނދާ އަޅިއަށްވެފައި ހުރި އެއްޗެހި ކަމަށް ރާބިޔާ ކިޔައިދިނެވެ.

އިޒްރޭލު ސިފައިން ގޮސް، އެގޭގައި ހުރި ހުރިހާ ކެމެރާއެއް ވަގަށް ނެގީ ތަސްވީރުތަކުން އެމީހުން ފެންނަން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށާއި އެއީ އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބާރު  ދެނިވި ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

ނަފުސުގެ ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ރަށްވެހިންތަކަކަށް އިޒްރޭލުންދާ ދެމުން ޙަމަލާތަކަކީ އެ މީހުން ދިރިއުޅެމުން ގެތަކުގެ ބޭރުންވެސް ފެންނަން ހުރި މަންޒަރުތަކެކެވެ.

ރާބިއާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ޢަމާޒުކޮށް ޙަމަލާ ދިނީ މުޅި ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށް ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެންމެ ނުރައްކާ ޔަހޫދީ އާބާދުން ކަމަށެވެ.

އަހަންނަށް ހީވާ ގޮތުގަ ގަތުލުއާންމާ އެކީ އިޒްރޭލު މީހުން ތިބީ މާ ގަދަވެފަ. ކަލޭމެންނަށްވެސް ފެންނާނެ، މުޅި އުތުރާއި އިރުމަތީ ސަރަޙައްދު އެ އޮތީ ބަންދުކޮށްފަ. މާނައަކީ، އަހަރެމެން މިތިބީ ވަށާލެވިފައޭ. އެކަހެރިކޮށްފައޭ. ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ނެތޭ. އެ މީހުންގެ މަޤްޞަދަކީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އުތުރު ވަކިކޮށްލުން.
ރާބިއާ އޫދީ؛ ޤުސްރާ އަވަށުގެ ރަށްވެއްސެއް

އޫދީ ޢާއިލާ ވަގުތީ ގޮތުން މިހާރު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މެދަކާ ހިސާބުގައެވެ. އިޒްރޭލުން ސުންނާފާތި ކުރި ގެ، އަނެއްކާވެސް ކޮޅަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ އަނިޔާއާއި ކުރާ ފުރާއްސަރައަކީ އެތައް އަހަރެއް ވެފައި އޮތް ޖަރީމާތަކަކަށް ވީ ނަމަވެސް، މި ފަހަކަށް އައިސް ހިންގަމުންންދާ ދަރަޖައަކަށް ކަންކަން ގޯސްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ބުނެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ކޯޑިނޭޝަން އޮފީހަށް ފެންނާނެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ވަޒަންވެރި ކުރި ކަންތައް. އެމީހުން ބުނި، އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެކޭ. އަހަރެމެން ވާނެޔޭ ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދަން. އެކަމަކު ކޯޓުގަ، އެމީހުން މި ޑިމާންޑް ކުރަނީ ކިތާބީ ހެކި ހޯދަން. މީ އަހަރެމެންގެ ޙައްޤު ބިމެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭނެ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނެތް އަހަރެމެން އަތަކު، ތުރުކީންނާއި، އިނގިރޭސިންނާއި، އުރުދުން، ދެން މިހާރު އިޒްރޭލުގެ ދަށުގަތާ މި ތިބީ.
ހާނީ އޫދީ؛ ޤުސްރާގެ މޭޔަރު

ރާބިއާގެ މަންމަ ބުނާ ގޮތުގައި، މި ހަމަނުޖެހުންތައް މި ގޮތުގައި ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެއްޔާ، އެމީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލި ދިއުމުގެ ނުރައްކާވެސް ބޮޑެވެ.

ޔަހޫދީ އާބާދުތައް ފަތުރާ ފުޅާ ކުރުން މެކުހަށް ޖަހާފައި އޮތް އިރު، ފަލަސްޠީނުގެ ރަށްވެހިން ހައްތަހާ ބޮޑަށް އެކަހެރި ވަމުން ދާ ކަން ހަނދާން ނައްތާލެވޭކަށް ނެތެވެ.

އިޒްރޭލުން ބޭނުން ވަނީ އަހަރެމެން މިތަން ދޫކޮށްފަ ފައިބައިގެންދާން. މާނައަކީ، މިހާރު ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ކަންކަން، ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައިވެސް ހިންގާނޭ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އަހަރެމެންގެ ގަޔަށް ބޮން އަޅާ މަރާލާނޭ، އެހެންވީމަ، އަހަރެމެން މިތަން ދޫކޮށް ދާށޭ... ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އަހަރެމެން މީ ތިބި ބައެއް ކަމަށްވެސް އެ މީހުން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ ވިއްޔާ.
ހާނީ އޫދީ؛ ޤުސްރާގެ މޭޔަރު

އަމިއްލަ ބިމާއި ގެދޮރުގެ އިސްތިޤުލާލީ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮތީ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ހިތްދަތި ދުވަސްތަކާ ކަންވެސް ހަނދާން ނައްތާލެވޭކަށް ނެތެވެ. އިޒްރޭލުން ބޭނުންވަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރިން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ބާލަން ކަމަށް ވާ ހިނދު، ޣައްޒާގައި ހިންގަމުން އެ ގެންދާ ފަދަ ގަތުލުއާންމެއް، ހުޅަނގު އައްސޭރީގައިވެސް ތަކުރާރު ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތީ އިންތިހާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް