ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 15:48
119 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި އުފުލި ގޮތާއި ތަހުގީގާ ގުޅޭ ތަފްސީލީ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތައް ދައްކާލަނީ
119 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި އުފުލި ގޮތާއި ތަހުގީގާ ގުޅޭ ތަފްސީލީ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތައް ދައްކާލަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
119 ކިލޯ ޑްރަގް ކޭސް
ދަށު ކޯޓުން މައްސަލައެއް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމާއިރަށް މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކުރުން: އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާގެ ބޭނުމެއް ނެތް؟
 
ސުވާލަކީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކުން ކޮންމެ މައްސަލައެއް ނިމޭގޮތަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވީތޯއޭ
 
ފުލުހުން ވަނީ 119 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި "އުފުލި ގޮތް" ތަފްސީލީ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތަކާއި ފޮޓޯތަކުން ދައްކާލާފައި
 
ގާނޫނީ ބައެއް މާހިރުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ކޯޓުތަކުގެ ބެލެނިވެެރި ފަރާތްތަކުންވެސް އެކަމާ އެއްޗެއް ބުނަންޖެހޭ

ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ހުރިހާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގާގުޅޭ މައުލޫމާތު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ 119 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ބަޔަކު ދަށު ކޯޓުންދޫވުމާގުޅިގެން، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުން ބުނީ، މިފަދަ ކޭސްތައް ރިވިއުކޮށް، ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުވެސް ދާދި ފަހުންވިދާޅުވެފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފުލުހުން އެގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ދާނެކަމަށެވެ.

އަދި އެގޮތުގެ މަތިން ފުލުހުން ވަނީ 119 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި "އުފުލި ގޮތް" ތަފްސީލީ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތަކާއި ފޮޓޯތަކުން ދައްކާލާފައެވެ.

119 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި އުފުލި ގޮތް ތަފްސީލީ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތަކުން ދައްކާލަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައަކީ މިހާރުވެސް ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ފުލުހުން ބުނާގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް، މި ކަން ހިނގި ދުވަހު ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިޔަ ގޮތަށް އަދިވެސް އެނބުރި ނާދެއެވެ.

މާނައަކީ އެ ފަރާތަށްވެސް މިހާރު މި މަންޒަރުތަކާއި ފުލުހުން އަތުގައި ހުރި ފުޓޭޖުތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، މައުލޫމާތުތަކުގެ ތަފްސީލު، ނުވަތަ ތަހުގީގަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތަފްސީލު މިހާރު ހުންނާނީ ފެނިފައެވެ. ނުވަތަ ބެލުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއްވެސް ނެތެވެ.

އަނެއްކޮޅުން، ދަށު ކޯޓުން މައްސަލައެއް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، ތަހުގީގަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދޭނަމަ، އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާ އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

މި މައްސަލައިގައިވެސް މަސްތުވާތަކެތި އުފުލި ގޮތާއި، ތުހުމަތުވާ މީހުންގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތް "އަލިފުން ޔާއަށް" ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތަކުން ދައްކާފައިވެއެވެ. މައްސަަލައިގެ ކޯލް ޑީޓެއިލް ޗާޓުތަކަށް ދާންދެން ދައްކާލިއެވެ.

119 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި އުފުލި ގޮތް ތަފްސީލީ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތަކުން ދައްކާލަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ހަގީގަތަކީ، މައްސަލައެއް ސާބިތުނުވާ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ސާބިތު ނުވަނީ ތަހުގީގު ގޯސްވެގެނެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ފުލުހުން ކިތަންމެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގިނަމަވެސް، ހެކިބަސް ދޭން އަންނަ ފުލުސް އޮފިސަރު ދޭ ބަލިކަށި ހެކިބަހުގެ ސަބަބުންވެސް ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މީހުން ދެމިގަންނަން ފުރުސަތު ލިބިފައި ހުރިކަން މިއީ ހަގީގަތެކެވެ. ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ފެންނަން އޮތް މަންޒަރެކެވެ.

ދެން ސުވާލަކީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކުން ކޮންމެ މައްސަލައެއް ނިމޭގޮތަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވީތޯއެވެ؟

އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާތައް އޮވެމެ، ދަށު ކޯޓުން މައްސަލައެއް ނިމޭއިރަށް އެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކުރަމުން ދިއުމަކީ، ގާނޫނީ ބައެއް މާހިރުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، ކޯޓުތަކުގެ ބެލެނިވެެރި ފަރާތްތަކުންވެސް އެކަމާ އެއްޗެއް ބުނަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދެއްކެވި ބައެއް ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ސުލޫކީ ގޯހެއް ހެދިފައިވާނަމަ ބަލާނެ އިދާރާތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ މަރުހަލާތައް ނިމެންދެން މަޑުކޮށްލުން ބުއްދިވެރިކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވިއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
33%
0%
33%
33%
ކޮމެންޓް