ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 12:30
119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުން
119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
119 ކިލޯ ޑްރަގް ކޭސް
119 ކިލޯ ޑްރަގް: ވަކި މީހެއްގެ ބޮލުގައި ޒިންމާ އަޅުވަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތު ދައުލަތުން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ކުށް ސާބިތުވީވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އެކަނި!
 
އޭނާ އުމުރަށް (25 އަހަރަށް) ޖަލަށް ލުމާއެކު، އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ވަނީ ޙުކުމް ކުރައްވާފައި
 
މި މައްސަލަ ނިމުނުއިރު، ކުށް ސާބިތުވެފައި ވެފައިވަނީވެސް އަލީ ޒުބައިރުގެ މައްޗަށް އެކަނި
 
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ވަކި މީހަކު ޒިންމާ ކުރުވުމުގެ މިސްރާބަށް ދާކަމަށް ދައުލަތުން ކުރިން ބުނެފައިވޭ

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގަތް 119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ނެޓްވޯކެއްގެ ގޮތުގައި އޮޕަރޭޓްކޮށް ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މި މައްސަލައިގައި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުން މިހާރު އުފުލާފައިވަނީ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އިރުމަތީގެ، އަޙްމަދު ސުނައިނު އާއި ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގުލޭނޫރަންމާގެ، އަލީ ޒުބައިރުގެ އިތުރުން، ގދ. ހޯޑެއްދޫ އަލޯރާ އަހުމަދު މުޖާހިދު މައްޗަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަކީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ފެނިފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ވަކި މީހަކު ޒިންމާ ކުރުވުމުގެ މިސްރާބަށް ދިފާއުން ދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ. 

އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ އަލީ ޒުބައިރުގެ ދައުވާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދިފާއު ކުރެވެމުން ނުދާކަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި އަލީ ޒުބައިރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއްވެސް ހުށައަޅާފައިނުވާއިރު، އަހުމަދު ސުނައިނުއާއި އަހުމަދު މުޖާހިދުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުންތައް ހުށައަޅާފައިވާކަންވެސް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ވުމާއެކު، މި މައްސަލައިގެ ޒިންމާ ވަކި މީހަކު ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް އަމަލުކުރާކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު ދައުލަތުން ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުން ފާހަގަކުރި ކަންބޮޑުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަރީއަތުން ސުވާލު ކުރުމުން، އަލީ ޒުބައިރުގެ ފަރާތުން އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ނެތްކަމަށް އޭރު ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭރު މައްސަލަ ބެއްލެވީ ގާޒީ ދީބާނާޒު ފަހުމީއެވެ.

ކަން އެހެން ވެފައި އޮއްވައި ބުދަ ދުވަހު މި މައްސަލަ ނިމުނުއިރު، ކުށް ސާބިތުވެފައި ވެފައިވަނީވެސް އަލީ ޒުބައިރުގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެ. މުޖާހިދުއާއި ސުނައިނުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އަލީ ޒުބައިރުގެ މައްޗަށް ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމުން، އޭނާ އުމުރަށް (25 އަހަރަށް) ޖަލަށް ލުމާއެކު، އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ވަނީ ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ 2 އަހަރާއި 3 މަސް ބަންދުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާތީ އެ މުއްދަތު ވަނީ ޙުކުމުން އުނިކޮށްފައެެވެ.   

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި ޙުކުމް ކުރެއްވީ ގާޒީ އިބްރާހިމް އިޙްސާންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް