ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 14:40
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މިހާރު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު އިމާރަތް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަދި ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ: ޑީޖޭއޭ
 
އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް އެތަނުގައި ދިނުމަށް އަދި ހަތަރުމަސް ނަގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
 
ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ބީއޯކިއު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އަދި ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓް ހިންގަމުންދާ އިމާރާތަކީ ބޭނުންކުރުމަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރައްކާތެރިތަނެއް ނޫންކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަންނީ މާހިރުން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާތީ ކްރިމިނިލް ކޯޓު އިމާރާތް ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރާއްޖެއެމްވީން ގުޅުމުން ޑީޖޭއޭގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ކޯޓު ޤާއިމު ކުރުމަށް އެ އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި، ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށް ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އިމާރާތުގެ ބައިތައް ރޫޅާ ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ކުރެހުމަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް، ކޯޓު ރޫމް އަދި ގާޒީންގެ ރޫމް އިތުރުކޮށް، ކުރެހުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބީއޯކިއު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް އެތަނުގައި ދިނުމަށް އަދި ހަތަރުމަސް ނަގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަމުންދާ ހަތަރު ބުރީގެ އިމާރާތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބައުވެފައިވާ ތަނަކަށްވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އެއިމާރާތް ހަލާކުވެފައިވާތީ ކަމާބެހޭ މާހިރުން ހެދި އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު، އެ އިމާރާތް އިތުރަށް ބޭނުންކުރުމަކީ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވަނީ އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރީ މަދު ޖާގަތަކެކެވެ. އެގޮތުން ކޯޓުގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުގައި ތިއްބަވަ 11 ގާޒީން ޝަރީއަތްތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހުރީ އެންމެ މާލަމެކެވެ.

އެއާއެކު ދާދިފަހުން މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން މިހާރު ހުރި ޖާގަތަކުގައިވެސް ޝަރީއަތްތައް ހިންގަން ވަނީ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ. ވިއްސާރައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިމާރާތަށް އެކި ކަހަލަ ގެއްލުންތައް ވެފައިވާއިރު، ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ ސާވަރ ރޫމަށްވެސް ފެނުގެ އަަސަރުކޮށް ކޯޓުގެ ގިނަ އަޑުއެހުންތަކެއް ދިޔައީ ކެންސަލްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް