ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 17:30
އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިސަރުންތަކެއް
އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިސަރުންތަކެއް
ޓްވިޓަރ
އީ-ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް
އީ-ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި
 
15 އޭޕްރީލް 2024ގެ ފަހުން އީ-ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ
 
މާޗް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "އިމުގާ" ޕޯޓަލްއަށް ވަނީ ޓެކްނިކަލް ބައެއް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައި

އިމިގްރޭޝަނުން ދެމުންދިޔަ އީ-ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "އިމުގާ" ޕޯޓަލްއަށް ވަނީ ޓެކްނިކަލް ބައެއް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ. ވެބްސައިޓަށް ނުވަދެވުމާއި، ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލަ 31 މާޗްގައި ހައްލުކޮށް، އަލުން ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ވެބްސައިޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި އީ-ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ބައި ސިލެކްޓެއް ނުކުރެވެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް 32 ސަފުހާގެ އާދައިގެ ޕާސްޕޯޓަށް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް 48 ސަފުހާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބައެއް މީޑިއާތަކަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ސްޓޮކް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން އީ-ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 15 އޭޕްރީލް 2024ގެ ފަހުން އީ-ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާއި ދިމާކޮށް، އިމުގާ ވެބްސައިޓަށް ނުވަދެވުމާއި، ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އެރުން ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ބަންދުވުމާއިއެކު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ރާއްޖޭއިން ބޭރަށްށާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރަމުންނެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު ޕާސްޕޯޓު ހެއްދުމަށްށާއި، އައު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް