ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 01:15
ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ރައީސް މުއިއްޒު އަދި އަބްދުއް ރަޙީމް
ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ރައީސް މުއިއްޒު އަދި އަބްދުއް ރަޙީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭރިޕޯޓް
އަނގަމަތީގައި ހުރި "މަލަންގަނޑުތައް" ނެއްޓީމަ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއްވެސް ދެއްކޭނެ
 
ރައީސް ޔާމީނަށް ބައިވެރިނުވެވަޑައިނުގެންނެވޭ އިންތިޚާބެއް ރާއްޖޭގައި ނުބޭއްވޭނެކަމަށްވެސް ގޮވީ އެމަނިކުފާނު ނޫންކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި
 
ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވޭނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއްކަމަށް މިއަދުވެސް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށް

"އަޅުގަނޑަކީ މިހާރު ޕީޕީއެމް މީހަކަށްނުވާތީ ޕީޕީއެމްގެ ކަންތައްތަކެއް ނޭނގޭނޭ އެބީދައިން ވާހަކަ ނުދައްކާ. އަޅުގަނޑަށް ތިހުރިހާ އެންމެންގެ މިޒާޖާކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް އެނގޭ. އަޅުގަނޑުގެ އަނގައިގައި އަޅާފައި މިހުރި މަލަންގަނޑުތައް ނައްޓާލީމަ މިހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކޭނެ." ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިހާރު ގޭގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނަވާތީ ބޭނުންހާ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭކަން އިޝާރާތްކުރައްވާ ޔާމީންގެ ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ލީޑަރޝިޕަށް އަމާޒުކުރެއްވިއިރު މިވެރިކަމުގެ ފެށުމާއެކު ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަރޝިޕާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ރުޅިވެރިކަމަށް އަދިވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަމިއްލަފުޅަށް ހެއްދެވި ޕީޕީއެމްއިން ވަަކިވެވަޑައިގެން ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)ގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް ހައްދަވައިގެން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާއިރު މިސަރުކާރަށް ހަގީގަތުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވެފައިމިވަނީ އެމަނިކުފާނެވެ.

އިދިކޮޅުގައި އޮތް މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އަށްވުރެ ވެސް ހަގީގަތުގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގެއްލުންކުރަނަވި ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ ޔާމީނެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ފޯރިގަނޑުގެ ތެރެއިން މިވަނީ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަރޝިޕާ ދެމެދު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މީގެކުރިން ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މިގޮތަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޔާމީންގެ ވާހަކަފުޅުގައި މައިގަނޑުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ކަމަކީ ޕީޕީއެމް އަށް ދެރައެއް ދިނުމަކީ އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމް މަގުމަތިކުރުމަކީ އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު އެންގެވީ ޕީޕީއެމް މަގުމަތިކުރަން ނޫންކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާއެކު އެމަނިކުފާނަށް ވާދަނުކުރެއްވޭކަން ކަށަވަރުވިނަމަވެސް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ލީޑަރޝިޕަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަގުމަތީގެ ހަރަކާތް ހިންގުނުނަމަ އެ ހުކުމް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ބައިވެރިނުވެވަޑައިނުގެންނެވޭ އިންތިޚާބެއް ރާއްޖޭގައި ނުބޭއްވޭނެކަމަށް ވެސް ގޮވީ އެމަނިކުފާނު ނޫންކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންތޯ ގޮވީ ނޫނީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގައި ތިބި ލީޑަރުންތޯ ގޮވީ. ކިތައް ލީޑަރުން ގޮވިތޯ ރައީސް ޔާމީނަށް ބައިވެރިނުވެވޭ އިންތިޚާބެއް މިގައުމުގައި ބޭއްވިޔަކަ ނުދޭނަމޭ. ތިމަންނަމެން ބޮއިކޮޓް ކުރާނަމޭ. މަގުމައްޗަށް ނުކުމެގެން ވެސް އެކަން ހުއްޓުވާނަމޭ." ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ކަންކަން ވީ އެހެން ނޫންކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވޭނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއްކަމަށް މިއަދު ވެސް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ހިތްވަރު ހުރި ނަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހުކުމް ބަދަލުކުރެވޭނެކަމަށް ޔާމީން އަދިވެސް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައެވެ.

"އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަންބޭނުންވީ އެބޭފުޅުން އެވިދާޅުވާ ގޮތަށް ބޮއިކޮޓްކުރަން ހިތްވަރެއް ހުރެއްޖެނަމަ ބޮއިކޮޓް ކުރާ ވަރަށް މަގުމަތީ ހަރަކާތް ކުރެވުނުނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިވިއުއަކަށް މިކަން ގެންދެވުނީސް." އެކަން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވި ސަބަބު ހާމަކުރައްވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން އެއަށްފަހު ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޖަލުގައި އޮތްއިރުވެސް އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރުމަށް މުޒާހަރާތައް ކުރިޔަށް ދިޔަ ގޮތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

"އެޔަކު ނެތޭ އާރެއް. ތިމުޒާހަރާތަކަށް ނުނިކުންނަ ވެރިންވެސް އެބަތިބި. އަނެއްކާ އެއް ރޭ ނިކުތިއްޔާ އަނެއްރޭ ނުނިކުމޭ. މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަ ބައެއް ބޭފުޅުން ގެނެސްފައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކޮންމެވެސް ލީޑަރަކު އެމީހަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްދީގެން އެމީހަކު މުޒާހަރާއަށް ނުނިކުންނަށް ވެސް އެބަހުރި ވިދާޅުވެފައި" ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރާކަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ލީޑަރޝިޕުން ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެކަމުގައި އިޚުލާސްތެރިކަމެއްނެތެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރީ އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ބަހައްޓައިގެން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ލީޑަރޝިޕުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށެވެ.

މިހުރިހާ ކަމެއް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ބޭފުޅުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވިނަމަވެސް، ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ ގަދައަށް ދެއްކި ވާހަކައަކީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. ހުރިހާ ޖަލްސާއެއްގައި ހުހަށް ހުރީ ޔާމީނަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިކޮޅެވެ. ދެއްކީ ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރައްވާނެ ވާހަކައެވެ. ކެމްޕެއިންގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވިއްކީ ޔާމީންގެ ވިސްނުންފުޅެވެ. ތަސައްވަރެވެ. ރިޔާސީ އެއް ވައުދަކަށް ވެސް ވީ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮންމެހެން ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ނޫންކަން އެނގި ސާފުވަނީ އަދިކިރިޔާއެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވާ ގޮތަށް މަލަންގަނޑު ނައްޓާލީމަ އަދި ލައްކަ ވާހަކަތައް އަޑުއިވޭނެއެވެ.

ކޮމެންޓް