ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 17:16
ރައީސް ޑރ،މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ،މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
އެމްޑީޕީގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް
ސަރުކާރުން ދަނީ ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ގަނޑުބަނޑުކުރަމުން - އެމްޑީޕީ
 
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަން ފެށި ފަހުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި އެކަނިކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފަ
 
ތިނަދޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ތިނަދޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަދި ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނަށް އެމްޑީޕީ އިން މަރުޚަބާ ކިޔާފައިވޭ

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަކީވެސް ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅު ބީރަށްޓެހި ވިސްނުމެއް ކަމަށާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތައް ކަނޑުވާލާ ކައުންސިލްތަކަށް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ގަނޑުބަނޑުކުރަމުންދާ ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން އެފަދައިން ބުނެފައި ވަނީ ތިނަދޫ އަކީ ސިޓީއެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމުން ތިނަދޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ތިނަދޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަދި ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މަރުޚަބާ ކިޔާ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ތިނަދޫ އަކީ ސިޓީއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވައި, ތިނަދޫ އަށް ލިބެންޖެހޭ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ވަނީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް ތިނަދޫ އަށް ސިޓީ އެއްގެ ދަރަޖަ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެމްޑީޕީން ތިނަދޫ އަށް މަރުޚަބާ ކިޔުމަށް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ތިނަދޫ އަކީ ސިޓީއެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި ތިނަދޫ އަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ނުދީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ތިނަދޫ ސިޓީއަށް ލިބެން އޮތް ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށާއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރު ބީރައްޓެހިކަމުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަން ފެށި ފަހުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި އެކަނިކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އައްޑޫ އަކީ ވަކި ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު ފަހަރުވެސް އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅު ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ތިބީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދިނުމާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް