ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 08:59
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
އެމްޑީޕީ
ދޮގާއި މަކަރު ހެދުން
ރައްޔިތުން ނުކުމެ މިއަދު މަގުމަތިން ދިމާކުރަނީ ވެރިކަމަށް އަންނަން ހެދި ދޮގާއި މަކަރުގެ ސަބަބުން - މާރިޔާ
 
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ރައީސް ޑރ. ރާޖޫއަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި
 
މި ސަރުކާރުން ބޭރު މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މާލޭގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ބޮޑު ތަނެއް ބޭރު މީހަކަށް ވިއްކާލައިފި

މަގުމަތިން ރައްޔިތުން ނުކުމެ ދިމާކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައީ ބޮޑެތި ދޮގު ހަދައިގެން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ގަލޮޅު ތަރާވީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަަވަމުން މާރިޔާ ވަނީ މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ދޮގު ހައްދަވާ، މާލެ ތެރެއަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ވޯޓު ހޯދަން ހިނގަވަން ފެއްޓެވުމުން ފެނިގެން ދިޔަ މަންޒަރު ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މާރިޔާ އެ އިޝާރާތްކުރެއްވީ މެދު ހެންވޭރުގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ނުކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް މަގުމަތިން ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކޮށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ބަންޑުކޮށްލި ކަންތަކާއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ބޭރު މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މާލޭގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ބޮޑު ތަނެއް ބޭރު މީހަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ރައީސް މުއިއްޒުއެއް ނޫން ކިޔަނީ. ރައީސް ޑރ. ރާޖޫ އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަނީ. އޭނައަށް ވިއްޔާ މި ރާއްޖޭގެ މޫނުމަތި، މާލޭގެ އެ ބޮޑު ސަރަހައްދު ވިއްކާލައިގެން ހުރެގެން، މި މާލޭގެ މީހުން މިއޮތްހާ ދުވަހު ހާލުގައި ޖެހިފައި ހުއްޓާ، ރާޖޫ ލައްވާ މުށެއްގެ ވެލިކޮޅެއް އެއްލާފައި އަލާއުއްދީންގެ ވޮއްގަނޑުން އަރައިގެން އައި އެތައް ހެކްޓަރެއްގެ ބިން ރާޖޫއަށް މިލްކުކޮށްދީފައި އައިސް އެހުރީ.
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ޑޯޓުޑޯއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ބައްދަލުވެވަޑައިގެންނެވި ބަޔަކު ވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި އެއިރުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އައިވީއެފް ހަދައިގެން ދަރިފުޅަކު ލިބުނުކަމަށް ބުނެފައި ކަމަށެވެ. އަދި އައިވީއެފް ޓްރީޓްމަންޓް ފަދަ މުހިންމު ކަންކަން މަޖިލީހަށް މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ އެކަމަށް ވަކާލާތު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު ގެންދެވީ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ރައްޔިތުންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ވިސްނަވާ، ދަތި އުނދަގޫ ހާލުގައި ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީ ނުކިރައްވާ ތަރައްގީ ކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ފެންނަނީ ތަރައްގީގެ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތްތަން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު މަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ގެންދެވެންޖެހޭނެ: މެމްބަރު ޒިޔާދު
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލައްވައިފި
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
2025ގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވާނެ، އެކަން މަޖިލީހުން ފެންނާނެ: މޫސަ
ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހަމަޖައްސާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އައްޔަންކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިގެން ކުރާނެ - މީކާއިލް
ފާޑުކިޔުން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކުރާ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އަންގާރަ ދުވަހު އިއްވައިފި