ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 14:38
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް
މަޖިލިސް
އާސަންދަ
ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ތާރީހެއް އަދި ނޭނގޭ
 
ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން އާސަންދަ ހޯދުމުގެ ދިރާސާތައް ދަނީ ކުރަމުން
 
އާސަންދައިގައި އިސްރާފުތަކެއް އެބަހުރި

ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ތާރީހު އަދި ސާފު ނޫން ކަމަށާއި، ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. މެންބަރު ރޮޒައިނާ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ، ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލެންޑުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާއިރު، އެތަންތަނުން އާސަންދަ ލިބޭނީ ކޮންކޮން ހިދުމަތްތަކަކުންތޯ އަދި އިންޑިއާއިން ލިބެމުންދާ ހިދުމަތްތައް އެއަށްވުރެ އަގުބޮޑުކޮށް ތައިލޭންޑާއި ޔޫއޭއީއަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެތޯއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު އޮތް ބަޖެޓުން އެކަން ހަމަޖައްސަވާނަމަ ހިދުމަތް ދެވޭ މީހުންގެ އަދަދު ކިހާވަރަކަށް މަދުވެގެންދާނެތޯއެވެ.

މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ވީހާވެސް އަވަަހަކަށް އެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީދާ ތާރީހެއް މިނިސްޓަރު ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

މެންބަރު ރޮޒައިނާގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޔޫއޭއީއާއި ތައިލެންޑުުން ބޭސްކުރުމަށް އާސަންދަ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މިހާރުު ކުރަމުން އަންނަނީ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ.

އާސަންދައަށް މިއަހަރަށް ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތައް މި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އަދި މި ބަދަލަކާއި އެކުވެސް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭ މީހުންގެ އަދަދަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ. މިގޮތުން ހިދުމަތް ދޭނެ މޮޑެލްތަކާއި، ކަވަރ ކުރާނެ ހިދުމަތްތަކާއި ހަރަދު ހަމަޖައްސާނެގޮތުގެ މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރެވެމުން. މިކަންކަން ނިމުން ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރެވިގެންދާނެ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އާސަންދަ ފަދަ ބޭސްވަރުވާގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތެއް ކުރާ އިރު އެންމެ މުހިއްމީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެކަން ވީހާވެސް އަވަހެއް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ދާއިރު އެންމެ މުހިންމު ވެގެން ދަނީ ހަމަ ކުރީގައި އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިން ސަސްޓެއިނަބުލް ސިސްޓަމެއް، އެކަހަލަ ކަމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު މީގައި ދެން އަނެއްކާ ދުވަސްކޮޅަކުން ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަހަލަ ނިޒާމެއް ތައްޔާރުކުރުން. އެކަމަކު ހަމަ އެއާ އެކީގައި ތިޔަ ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެ މުއްދަތްތައް އެނގުމަކީ ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

އާސަންދަ ނިޒާމް މިހާރު ހުރިގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފުތަކެއް ހުރިކަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު މުޅި އާސަންދަ ސްކީމަށް 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކުރިނަމަވެސް އަހަރު ނިމުނުއިރު 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާސަންދަ ހިދުމަތް ފުޅާކުރައްވާކަން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހާމަކުރެއްވީ ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖަހަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ރޮއްވަނީ!
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި