ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:36
ބަޔާންގެ ޑައިރެކްޓަރު އެބާލް
ބަޔާންގެ ޑައިރެކްޓަރު އެބާލް
ރޮއިޓާރސް
ބަޔާން މިއުނިކް
އެބާލް ވިދާޅުވީ ހިލޭ ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް
އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބަޔާންގައި ތިބެން ކުޅުންތެރިން ބޭނުންނުވާ ނަމަ، ކުރީ ބައިގެ ތެރޭގައި ނިންމުމެއް ނިންމަން ވެސް ޖެހޭނެ ކަމަށް

އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު، ހިލޭ ދޫކޮށްލަން ބޭނުން ނުވާ ކަަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޑައިރެކްޓަރު މެކްސް އެބާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ބަޔާންގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކެނެޑާގެ ޑިފެންޑަރު އަލްފަންސޯ ޑޭވިސް، ޖަރުމަނުގެ ލެރޯއީ ސާނޭ، ޔޯޝުއާ ކިިމިކް، ތޯމަސް މުލާ އަދި މެނުއަލް ނޯޔާ ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ. ބަޔާނާއެކު މި ކުޅުންތެރިން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ބަޔާނުން ވަނީ އައު އެއްބަސްވުމެއް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެބާލް ވިދާޅުވީ، އެއްބަސްވުން އައު ކުރަން ކުޅުންތެރިން ދެކޮޅު ހަދާ ނަމަ، އެ ކުޅުންތެރިން ހިލޭ ދޫކޮށްލަން އެއްވެސް ކުލަބަކުން ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބަޔާންގައި ތިބެން ކުޅުންތެރިން ބޭނުންނުވާ ނަމަ، ކުރީ ބައިގެ ތެރޭގައި ނިންމުމެއް ނިންމަން ވެސް ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަބަދު ވެސް ކުލަބުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުޅުންތެރިންގެ ކުރިއެރުމާއި، ކުލަބުގެ ވެސް ކުރިއެރުމަށް ކަމަށް އެބާލް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބަޔާންގެ އަމާޒަކީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ބޭތިއްބުން ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި ކުލަބުގެ ފަރާތުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހަަމައެކަނި ކުލަބުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނިމޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އިތުރަށް އެބާލް ވިދާޅުވީ ބަޔާނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ޕްލޭނަަކަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، އެކަމުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުލަބުން ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލު ކުރުމަށް އަބަދުމެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނެ ކަމުގައި ވެސް އެބާލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން ވެސް ކުރާނެކަން ފާހަގަކޮށް އެބާލް ވިދާޅުވީ، އަބަދު މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަކީ ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ޙައްލު ނޫން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް