ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 16:58
ޑީޖޭއޭ
ޑީޖޭއޭ
ޑީޖޭއޭ
ރޯދަމަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގައި ޑީޖޭއޭއިން ދެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެނީ
 
ކުށާއި ދަރަނީގެ ރިކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމްތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ އޭގެ ޙައްގުވެރިންނަށް ރައްދުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)އިން ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގައި ދެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަސް ނިމުމާ ހަމައަށް ދެ ޚިދުމަތެއް ވަކި އިންތިޒާމުތަކެއްގެ ދަށުން މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޑީޖޭއޭއިން ފޯރުކޮށްދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުށާއި ދަރަނީގެ ރިކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމްތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ އޭގެ ޙައްގުވެރިންނަށް ރައްދުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން މި ނިންމުން މިގޮތަށް ނިންމަން ޖެހުނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކަށްވެފައި އޭގެ ފަހުން އީދު ބަންދާވެސް ދިމާވާނެތީ، ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެދެމުން ދާތީކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގައިވެސް ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް ކޮންމެހެންވެސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީކަމަށްވެސް ޑީޖޭއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން މިގޮތަށް މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގައި ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްުޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 2024/4 ދެންނެވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި ދުވަސްތަކުގައިވެސް ވީހާވެސް މަދު އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތައް ދޭ ނިސްބަތުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް ޑީޖޭއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް