ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 16:23
މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށާއި، މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހުތަކެއް
އިންތިހާބީ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ 10 ދާއިރާއަކުން އެއް ދާއިރާ އަންހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހާއްސަކުރުމަށް އެ ހުށަހެޅުމުގައި ހިމަނާފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާއި މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރެވޭ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީއަށް މި އިސްލާހުތައް ހުށަހެޅުއްވީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމްއެވެ. އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އަންގާރަ ދުވަހު އިއްވާފައިވާ އިރު އާޒިމް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 71 ވަނަ މާއްދާ ކަމަށްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ މާއްދާއަށް (ނ) އިތުރުކުރުމަށެވެ.

އެ އުސޫލު ހިނގާނީ މިހާރު އިންތިހާބުކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު ހަމަވުމަށްފަހު ދެވަނައަށް އިންތިހާބުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރުން ފެށުމުން ކަމަށް އާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް އާޒިމް ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން 6،000 މީހުންނާއި 12،000 މީހުންނަށް މެމްބަރެއް، އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން 12،000 މީހުންނާއި 18،000 މީހުންނަށް ދެ މެމްބަރުން، އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 18،000 މީހުންނާއި 24،000 މީހުންނަށް ތިން މެންބަރުން، އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 24،000 މީހުންނާއި 36،000 މީހުންނަށް ހަތަރު މެންބަރުން އަދި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން 36،000 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަނަމަ ފަސް މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

އާޒިމް ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 72 ވަނަ މާއްދާއަށް (ރ) އަދި (ބ) އިތުރުކުރުމަށް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އިންތިހާބީ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ 10 ދާއިރާއަކުން އެއް ދާއިރާ އަންހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހާއްސަކުރުމަށް އެ ހުށަހެޅުމުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި އެކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ގާނޫނުގައި އެކަން ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް