ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 16:26
ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޣައްޒާގައި މި ދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެންމެ ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތް ކަމުގައި ދެންނެވިދާނެ
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާގެ ޚަބަރުތައް ތިލަކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި ކުޑަކުޑަ ސުމައްޔާ: އެވޯޑް ޙައްޤު ނޫސްވެރިންނަކީ އެއީއެއް ނޫންތަ؟
 
ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް ނުކުމެ، އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދެމުން ދަނީ ފިސާރި ސާބިތުކަމާއެކު

ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީންގެ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުން ޣައްޒާ ހަފުސް ކުރަން ފެށުމާއެކުގައި ހެން އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުމެހެން އަވަސްވެގަތީ ޣައްޒާގެ މަސްރަޙުން އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޣައްޒާއިން ކަރަންޓާއި، މުޢާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑާލާ، މުޅި ދުނިޔެއާ ޣައްޒާ ވަކި ކުރި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ޣައްޒާގައި ތިބި ހިތްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނުން ދަނީ އެކި ގޮތް ގޮތުން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ޣައްޒާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޤަތުލުޢާންމުގައި ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބޭނެ ހަމަ އެންމެ ތަންފުކެއްވެސް ނެތް ކަން އެނގި ހުރެ، ފުރާނަ އަތްމައްޗަށްލައިގެން ނޫސްވެރިން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު، ޙައްޤު މިންވަރާ ގާތަށްވެސް އަހަރެމެންނަށް ވަޒަނެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ހުރިހާ ދިމާއަކުންވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ ނުރައްކަލާއެވެ. ނޫސްވެރިންނަކީ މި ދެންނެވި ފަދަ ނުރައްކާތަކާ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ކުރިމަތިލާން މަޖުބޫރުވެފައިތިބި ބައެކެވެ. ކަން އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ޣައްޒާގައި ތިބި ނޫސްވެރިންގެ ސާބިތު ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ނުވިތާކަށް ބޮޑެއް ކުޑައެއް ކިޔާނެކަމެއްވެސް ނެތެވެ. ސުމައްޔާ ވިޝާޙް، މިސާލަކަށް ފުދެއެވެ. ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ މުޑުދާރު ޖަރީމާތަކާއި ޤަތުލުޢާންމުތައް ރިޕޯޓް ކުރަމުން ދާ ސުމައްޔާގެ ޢުމުރުން އަދި މި ވީ އެންމެ 11 އަހަރެވެ. ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް ނުކުމެ، އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދެމުން ދަނީ ފިސާރި ސާބިތުކަމާއެކުގައެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި އޮތްހައިވެސް އެއްޗަކީ، ފަލަސްޠީނުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރުމަށް، އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ނުގުޑާ ފަދަ ވަރުގަދަ ޢަޒުމެވެ.

ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޣައްޒާގައި މި ދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެންމެ ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތް ކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ކޮމިޓީ ޓު ޕްރޮޓެކްޓް ޖަރލަނިސްޓްސްގެ ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު 2023 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 99 ނޫސްވެރިއަކު މަރާލާފައި ވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 72 ނޫސްވެރިންނަކީ އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޤަތުލުޢާންމުގެ މަންޒަރާއި އަޑު، ސީދާ އެ ފަސްގަނޑުގައި ހުރެގެން، ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔަ ނޫސްވެރިންނެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި އޮތް ނުރައްކާ ކިތަންމެ ބޮޑު ވި ނަމަވެސް، ޣައްޒާއިން ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާ، ސުމައްޔާ އުފުލަން ފެށިއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް، ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށެވެ. ނުރައްކާތެރި މައިދާންތަކުގައި ނޫސްވެރިން ބޭނުންކުރާ "ޕްރެސް" ޖެހި ޖެކެޓްލައިގެން ސީދާ މައިދާނަށް ނުކުމެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ދެއެވެ. އިޒްރޭލުން ސުންނާފަތިކޮށް، ހަފުސްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށްވެސް ދެއެވެ.

ސުމައްޔާއަކީ ޣައްޒާގެ އެންމެ ހަގު ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ކުއްޖެކެވެ. ސުމައްޔާ ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާ ނަމޫނާއަކަށް ބަލަނީ އަލްޖަޒީރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީން އަބޫ އަޚްލީއެވެ. އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޝީރީން މަރާލީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުއެވެ. އޭރު އޭނާ ދިޔައީ އިޒްރޭލުން ޖެނީން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ރެއިޑެއްގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރު ކުރަމުންނެވެ. ސުމައްޔާގެ ބައްޕަވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓީވީ ކޮރަސްޕޯންޑަންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސުމައްޔާގެ ޚަބަރުތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބައްޕަވެސް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

މުޢާޞަލާތީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިމަތިކޮށްފައި ވާ ފިއްތުންތަކާ އެކުގައިވެސް، ޣައްޒާގައި ތިބި ނޫސްވެރިން ދަނީ އެ އިރެއްގައި ލިބެން ހުރި ވަޞީލަތްތަކަކާއި ޢާލާތްތަކެއްގެ ބޭނުން ހިފާ، ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ނޫސްވެރިއަކަށް ވާން އަހަރެން އަބަދުވެސް ލޯބިކުރަން. މީޑިއާގެ ދާއިރާގަ މަސައްކަތް ކުރަން ލޯބިކުރަން. މީގެ ކުރިންވެސް އަހަރެން އުޅެން، ނޫސްވެރިން އުޅޭ ގޮތަށް، އެމީހުންނަށް ވާންވެގެން. މިއަދު އަހަންނަށް މި އޮތީ ނޫސްވެރިއަކަށް ވެވިފަ. އުތުރުގަ ދިރިއުޅެމުން ދަނިކޮށް ގެދޮރު ގެއްލި، ވަރަށް ދަތި ޙާލެއްގަ އުޅެފިން އަހަރެންވެސް. އަހަރެން އުޅުނު ހިސާބުގަނޑުގަ، ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގަ 47 ދުވަސް ގުނިން.
ސުމައްޔާ ވިޝާޙް؛ ޣައްޒާއިން ޚަބަރު ގެނެސްދޭ ކުޑަ ކުއްޖެއް

ޚަބަރުގައި ގެނެސްދޭ ރިޕޯޓްތަކުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ނޫސްވެރިޔާ ފެންނަ މަންޒަރު ނުވަތަ ޕީސް ޓު ކެމެރާ ރެކޯޑް ކުރުމަށް، ސުމައްޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ ކެމެރާމަނެއް ކަމަށްވާ މުޢުމިން އަލް-ޤާރީނާވީއެވެ. އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފަށައިގެންވެސް ސުމައްޔާގެ ސަޕޯޓަރެކެވެ. ކެމެރާ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓެވެންވީ ގޮތާއި، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ފަދައިން ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅައިދިނުމަށް ސުމައްޔާއަށް އެންމެ ގާތުން އިރުޝާދު ދޭ މީހަކީވެސް މުޢުމިންއެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ، މައިދާނަށް ނުކުމެ، މިހެން މީހުންނާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވޭ އަހަންނަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ހާސްވެ، ބިރުވެސް ގަނޭ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ކެނޑިނޭޅި ބޯމަތިން އެ ދަތުރު ކުރަނީ ޑްރޯންތައް. އެހެންވެ. އެކަމަކުވެސް، މި ހުރިހާ ބިރަކާ އެކީވެސް އަހަންނަށް އެބަޖެހޭ އަހަރެންގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރަން.
މުޢުމިން އަލް-ޤާރީނާވީ؛ ފަލަސްޠީނުގެ ނޫސްވެރިއެއް

ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނޫސްވެރިން ހިމާޔަތްކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، މީޑިއާއަށް ޢަމާޒު ކޮށްގެން ޙަމަލާތައް ދޭ ކަމަށް، އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ފަލަސްތީނުގެ ނޫސްވެރިން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޣައްޒާގެ މީޑިއާ އޮފީހުން ޚަބަރު ދޭ ގޮތުގައި، އޮކްޓޯބަރ 7، 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން އަދާ ކެހުނު އިރު، މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ 130 މީހަކު ވަނީ، އިޒްރޭލުގެ ނިރުބަވެރި ވަކިތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް