ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 12:08
ރައީސް މުޢިއްޒު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި
ރައީސް މުޢިއްޒު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސް އުޅުއްވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް ފިއްލަވައިގެން، ބައްދަލުނުކުރައްވާތާ 100 ދުވަސް ހަމަވެއްޖެ!
 
ރައްޔިތުންނަށް ފޮރުވައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެކަމަށާއި، ނޫސްވެރިންނަށް ކަމެއް ނޭނގިގެން އުޅެން ޖެހުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވޭ

އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލަން މި ޖެހެނީ އައު ވާހަކަ އެކެވެ. ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ހަމަވެގެން، އެކަމުގެ ކާމިޔާބީ، ސަރުކާރާާއި ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ވެރިން ދަނީ ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރަށް އަލަށް ކުރެވުނު މާބޮޑު ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް މާބޮޑު ކަމެއް ކުރެއްވިގެން އުޅޭކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުނުނަމަވެސް، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެ އިހުސާސެއް ނުކުރެވެއެވެ. ސަބަބުތައް ވެސް އެހާމެ ގިނައެވެ.

އެކަމަކު، މިފަހަރު ދައްކާލަން މި އުޅެނީ އެ ވާހަކަތަކާ ތަފާތު އެހެން ވާހަކައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެކެވެ. އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރޭގައި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެފައި އޮތީ، ނޫސްވެރިންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ފޮރުވައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ނޫސްވެރިންނަށް ކަމެއް ނޭނގިގެން އުޅެން ޖެހުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ވެރިކަަމަށް 100 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، މަންޒަރު ފެންނަނީ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ.

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތްފަހުން، ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވީ އެންމެ ދެ ފަހަރުއެވެ. އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަކީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރައީސް ތުރުކީ އަދި ޔުނައިޓެޑު އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެން، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގަައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެވެ. ދެވަނަ ބައްދަލުވުމަކީ، އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން އޮތް ވަޒީރުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށްފަހު ނިންމުންތައް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެވެ.

އޭގެ ފަހުންް މިހާރު ސަތޭކަ ދުވަހަށްވުރެ ގިނަވެފައިވާއިރު، ރައީސް އުޅުއްވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް ފިއްލަވައިގެންނެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަައި، ރައީސް މޮޅެތި ވީޑިއޯތައް އެބަ ކުޅުއްވައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލެއްނުކުރައްވައެވެ.

ޤައުމުގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުން، ނޫސްވެރިން ޖަވާބު ހޯދަން ބޭނުންވާ އެތައް ސުވާލުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބެއް އަމުދުން ސާފުވާގޮތެއް ނުވެއެވެ. ފަހަރުގައި މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ މީޑިއާ ބައި ހިންގަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މޮޅު އުކުޅަކަށް ވުންވެސް ވަރަށް ގާތެވެ.

އެހެނީ އެމަނިކުފާނު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިނަމަ، އެމަނިކުފާނަށް އެޅުއްވޭނެ ޅަ އެއްޗެހި އެބޭފުޅުންނަށް އިހުސާސްކުރެއްވޭތީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، އެމަނިކުފާނާއި ސަރުކާރު އިތުރަށް ފަޟީޙަތް ވެދާނެކަމުގެ ބިރު އެވެރިންނަށް އޮތަތީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ވެސް ނޫސްވެރިންނަށް ބޮޑު ބުރައަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ތަރުޖަމާނަކު ނެތި 73 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޝަހީބު މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވިފަހުން، އިތުރު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނެއް ނުކުރައްވައެވެ. ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްސީލު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ބާއްވަވަމުން އައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންވެސް، މިހާރު އޮތީ "ޕާކު ކޮށްފަ"އެވެ.

އަނެއްކާ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ހުންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެކަން ކުރައްވަން ވެސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދޭންވީތޯއެވެ؟ މިހެން މި ދެންނެވީ، މިހާރު ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރެވެނީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާތީއެވެ.

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވެސް ރައީސް މުޢިއްޒަކީ ނޫސްވެރިންނާ ބީރައްޓެހި ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މުޅި ސިޔާސީ ޙަޔާތްޕުޅުން ވެސް ފެންނަން އޮތީ އެކަމެވެ. ދެން އަދި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތްނަމަވެސް، ނޫސްވެރިންނާ ގާތްކަމެއް ބާއްވަވާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

ކޮމެންޓް