ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 11:32
ރާމީ ޤައްދޫމީ؛ އުރުދުންގެ ކެރިކޭޗަރިސްޓެއް
ފަލަސްޠީން - އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާގެ ވާހަކަތައް ތަފާތު ގޮތަކަށް!
 
ޤައްދޫމީގެ އެއް ކުރެހުމަކުން ފެންނަނީ ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިން އުފުލަމުންދާ ތަކުލީފުތައް
 
އިޒްރޭލުންގެ ގަތުލުއާންމުގައި ޣައްޒާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 31،000ށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައި

ކުރެހުމުގެ ފަންނުގެ ތަނަވަސް މަންސަތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަންނަކީ ކެރިކޭޗަރއެވެ.

ކެރިކޭޗަރިސްޓަކީ ޚާއްސަކޮށް ކުރެހުމާއި ކާޓޫނުތަކުގެ ޒަރީޢާއިން، އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް ފާޑުކިޔައި، ސަމާސާ ރޫހެއް ސިފަވާގޮތަށް ކުރެހުންތައް ކުރަހާ މީހެކެވެ. ކެރިކޭޗަރިސްޓުންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހެއެވެ. މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފު، ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ނޭދެވޭ ސިފައެއްވެސް ކެރިކޭޗަރ މެދުވެރިކޮށް ދައްކަލާވެއެވެ.

ރާމީ ޤައްދޫމީއަކީ އުރުދުނަށް ނިސްބަތްވާ ކެރިކޭޗަރިސްޓެކެވެ. އޭނާ މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޣައްޒާގައި ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

އަސްލު އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަހަރެންގެ ހުރިހާ ކުރެހުމެއް ހުންނާނީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމަށް ބިނާކޮށްފަ. އެކަމަކު އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހަށްފަހު، ޣައްޒާތެރޭގަ މީހުން އުޅެމުންދާ ދަތި ހާލު ފެނިފަ، އެ ޖަޒުބާތުތައް ފާޅުކޮށްދޭން މަޖުބޫރުވީ. އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގަ ގެދޮރު ގެއްލި، ހާލުގަ ޖެހި، އާންމު ދިރިއުޅުން ތަކުލީފަކަށްވި މަންޒަރުތައް ސިފަކޮށްދޭން މަޖުބޫރުވި. ޖެހިގެން އޮތް ބިމުގަ، ބަޔަކަށް އިންތިހާ ތަކުލީފުޖައްސާ، އެމީހުން ޤަތުލުކުރަމުން ދާއިރު، ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފަ އޮތް އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ މަންޒަރުތައް ކުރަހަމުން ދިއުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން.
ރާމީ ޤައްދޫމީ؛ އުރުދުންގެ ކެރިކޭޗަރިސްޓެއް

އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރަމުން އައި ޤައްދޫމީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުން މިހާރު މުޅިންވެސް ފެންނަނީ ޣައްޒާގެ މަސްރަހެވެ. ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ނަސްލު ދޮވެލުމުގެ ގަތުލުއާންމުގައި ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން އުފުލަމުން ގެންދާ ތަކުލީފުތަކާއި އެމީހުންގެ ސާބިތުކަމެވެ.

ޤައްދޫމީގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، އެތަނުން އެއް ކުރެހުމަކުން ފެނިގެން އެ ދަނީ ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިން އުފުލަމުންދާ ތަކުލީފުތަކެވެ. އަދި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ފަހުލަވާނަކު، އެ ކުދިންނަށް ހިމާޔަތްދޭ މަންޒަރެވެ. ދެން ހުރި މަސައްކަތްތަކުގައި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ސިފަކޮށްދީފައިވަނީ ގަތުލުއާންމުގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އޮންނަ ގޮތެވެ.

އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ޣައްޒާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 31،000ށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި 12،000ށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ. ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އުޅެނީ 70،000ށްވުރެ މަތީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް