ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 12:11
އެމްޕީއެލްގެ ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއްގައި މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ- ފައިލް ފޮޓޯ
އެމްޕީއެލްގެ ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއްގައި މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ- ފައިލް ފޮޓޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން
ޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްސްއަށް 25 ފްލޯގެ އިމާރާތެއް އަޅާނަން: އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ
 
25 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމުން އެމްޕީއެލްގެ ރެވެނިއުއަށް އިތުރުވާނެ

ޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްސްއަށް 25 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ވަޖީހު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސީއީއޯ ވަޖީހު ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގެ ޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްސްގައި 25 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެވަރުގެ ބިމެއް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ފެނަކައާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހިންގާ އިމާރާތަކީ އެކުންފުނީގެ އިމާރާތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޖީހު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި، މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްސްއަށް 25 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމުން އެމްޕީއެލްގެ ރެވެނިއުއަށް އިތުރުވެ، އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ކުންފުނީގެ ޕޯޓް ކޮންޕްލެކްސްގައި ފެނަކައާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މި ހިންގާ ބިލްޑިންއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިމާރާތެއް. އެތާގައި އަދިވެސް އެބައޮތް ހުސް ވަރަށް ބޮޑު ބިމެއް. އެތާ ބިލްޑިންގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެތަނުގައި ނޫޅެވިގެން އުޅެނީ ބޮލަށް ވާރޭ ވެހޭތީ. ހުސް ޝަކުވާ. ވަށައިގެން އެބައޮތް ބޮޑު ސިންގާ ބިން. މާލޭގެ ބިމަކީ ރަނަށް ވުރެ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް. ކީއްވެތޯ ލާރި ނޫފެއްދެންވީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދައުރުގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނި އެތަން ތަޅާލައި 25 ބުރީގެ ބޮޑު ކޮންޕްލެކްސްއެއް ހަދާފައި އެތަނުން ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން.
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ވަޖީހު އިބްރާހީމް

ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު ގޮތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވަޖީހު ވިދާޅުވީ އެމްޕީއެލްގެ ބޮޑު ބިމެއް ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެތަނުގައި ކޯޕަރޭޓް އޮފީސް އިމާރާތެއް މިހާރު ޑިޒައިންކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓަރު ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަޖީހު ވިދާޅުވީ އެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކުދި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ވެސް މިދައުރުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް