ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2024 | ބުދަ 05:27
ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
ވީއޭއެމް
ވީއޭއެމް
ހިންގުން އަބުޅޯއާ ހަވާލުކުރަން ފާސްކޮށް، ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި
 
ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ ދާދި ފަހުން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުޙައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން އަބްދުﷲ ނަޝީދު (އަބުޅޯ)އާ ހަވާލުކުރަން ފާސްކޮށް، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު ވެސް ފަސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ވީއޭއެމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ. އެއީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށެވެ. ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ފަސް ކުރަން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އަކުން ނިންމިއިރު، އިންތިޚާބު މަޑުޖައްސާލަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ވެސް އޮތީ އަންގައިފަ އެވެ.

އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ގައި ފާސްކޮށްފައި ވަނީ، ކުރިން އިއުލާން ކުރި ތާރީޚުގެ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި އިންތިޚާބާ ހަމައަށް ދަންދެން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގުން ނައިބު ރައީސް (ބީޗުވޮލީ ބޯޅަ)ގެ މަޤާމަށް ބަދަލުވި އަބުޅޯ އަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ވެސް ފާސް ކުރި އެވެ. އެ މަޤާމަށް އަަބުޅޯ ބަދަލުވީ ދާދި ފަހުން އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ ވީއޭއެމްގެ ބައެއް ކޮމެޓީތައް ފާސް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ވީއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރަލް ކޮމެޓީ، ލީގަލް ކޮމިޝަން އަދި އެޕީލްސް ކޮމިޝަން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޮންގްރެސްގައި ބައެއް ކުލަބުތައް ބައިވެރިވެވިފައި ނުވާއިރު، ކުލަބުތަކުން ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ވީއޭއެމުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ފަރާތްތަކުން ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ ދާދި ފަހުން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުޙައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބް އިއުލާންކޮށް، މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ) އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް