ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 19:16
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔާމީނުގެ އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓު
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ނިންމުމުން، ބޭންކުން ހައިކޯޓަށް
މި މައްސަަލައާ ގުޅިގެން ޔާމީނަށް ކުރި ހުކުމް ސާބިތުނުވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހިސާބުން ވަނީ ނިންމާފައި
އެ ފައިސާއަކީ މިހާރު އަނބުރައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަކީލުން ފާހަގަކުރެއްވި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އާ އެކު ހަދާފައިވާ އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދައުވާ ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމުމުން، ބޭންކުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފިއެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަނީ އޭސީސީއާއެކު ހަދާފައިވާ އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މިހާރު މި މައްސަަލައާ ގުޅިގެން ޔާމީނަށް ކުރި ހުކުމް ސާބިތުނުވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހިސާބުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ފައިސާއަކީ މިހާރު އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަކީލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެކަމަށް އޭސީސީއާއި ބޭންކުންވެސް ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

މިއީ ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އޭސީސީއާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޔާމީނު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އޭސީސީއާއެކު ހަދާފައިވާ އެގްރީމަންޓަށް ބަލާއިރު، 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް އެއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާކަމަށް ކަނޑަނޭޅިއްޖެނަމަ އެ ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.

އެ ފައިސާ ޖަމާނުކުރާތީ ޔާމީނު ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން އެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއަކީ ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ކަމަށްވެސް ޔާމީނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، އެ ފައިސާ އަދިވެސް ހުރީ އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ފްރީޒްކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭސީސީއާއި ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ކޯޓުގެ އިޚްތިސާސާ ގުޅޭގޮތުން ނުކުތާއެއް ނަންގަވައި، ސިވިލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލުމާމެދު އިއުތިރާޒުކޮށްފައެވެ.

އެ ފަރާތްތަކުން ކުރި އިއުތިރާޒާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، 24 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ އެ އިއުތިރާޒު ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާ ހުށަހެޅުމާއި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި މައްސަލައިގެ މައުލޫއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށްވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމުމުން އެ ނިންމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިހާރު ވަނީ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ގއ. ވޮޑަމުއްލާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރައްވައި، އެފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް