ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 19:06
ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދ
ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދ
އިމިގްރޭޝަން
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 800ށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން މިހާތަނަށް ވަނީ ފުރުވާލެވިފައި: އިމިގްރޭޝަން
 
މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުން
 
290 މީހުންނަކީ ޑީޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީން
 
527 މީހުންނަކީ ރި-އިންޓަރގްރޭޝަން އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ފުރުވާލެނު ބިދޭސީން

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެށި މަސައްކަތުން މިހާތަނަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 800ށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ވަނީ ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 817 ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ބަލައި އެމީހުން ފުރުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

އޭގެތެރެއިން 527 މީހުންނަކީ ރި-އިންޓަރގްރޭޝަން އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ފުރުވާލެނު ބިދޭސީން ކަމަށާއި, 290 މީހުންނަކީ ޑީޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެތައް ދުވަހެއްގެ ހުއްޓުމަކަށްފަހު، މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގައި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމުގައި މި ވޭތުވެދިޔަ 3 މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާކަން ޝަމްއާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާތަނަށް ފުރުވާލާފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް، ސައްހަ ވީޒާއެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅެމުން އަންނަ ބިދޭސީންނާއި، އެކިއެކި ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ ބިދޭސީން ހިމެނޭ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން، ވައްކަމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ އަދި ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ޝާމިލުވާ ބިދޭސީން މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ވަނީ ޑީޕޯޓު ކުރެވިފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް 'ނެޝަނަލް ޓާސްކް ފޯސް އޮން ކޮމްބެޓިންގ އިލީގަލް އެކްސްޕެޓް އޮޕަރޭޝަންސް' އިން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 'މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ' އިން 'ނެޝަނަލް ޓާސްކް ފޯސް އޮން ކޮމްބެޓިންގ އިލީގަލް އެކްސްޕެޓް އޮޕަރޭޝަންސް' އެކުލަވާލައި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 22 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ގުޅިގެން ވަނީ ޖުމްލަ 15 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް މުސްތަގުބަލުގައި ވެސް ފުޅާކޮށް، މިފަދަ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި އުނދަގޫތަކުން މުޖުތަމައު ރައްކާތެރިކޮށް، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް