ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 14:12
ފެމިލީ ކޯޓު
ފެމިލީ ކޯޓު
ފެމިލީ ކޯޓު
ގެވެށި އަނިޔާ
ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 8 މައްސަލައެއް ޖެނުއަރީ މަހު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
އޯގަސްޓު މަހު ވަނީ 174 ކައިވެނި ކޮށްދީފައި
 
ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރުގެ ގޮތުގައި 6 އަމުރެއް ވަނީ ނެރެދީފައި

ޖެނުއަރީ މަހު، ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 8 މައްސަލައެއް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ވަނީ އެ ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފައެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި ޖެނުއަރީ މަހު ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 8 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރުގެ ގޮތުގައި 6 އަމުރެއް ވަނީ ނެރެދީފައެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 6 މައްސަލައެއް ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމައަށް އައިއިރު ނުނިމި ހުއްޓެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އޯގަސްޓު މަހު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 88 އިންސައްތަ މައްސަލައަކީ އަންހެނުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަކަމަށްވެސް އެ ކޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކައިވެންޏާއި ވަރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ 174 ކައިވެނި ކޮށްދީފައެވެ.

ވަރީގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، 88 ވަރި ކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުން އެދި، ޕީޖީ އޮފީހުން ކޯޓަށް އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވަނީ
ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭއިރު ދައްކަންޖެހޭ 25 ރުފިޔާ ކަނޑާލުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ޕީޖީ
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާތައް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 7 މައްސަލައެއް އޯގަސްޓު މަހު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވެފައިވާ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ
ފާއިތުވި އަހަރު ގެވެށި އަނިޔާގެ 796 މައްސަލަ އެފްޕީއޭ އަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި
އަނބިމީހާއަށް ގެވެށި އަނިޔާ ކުރި އިންޑިއާ މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި