ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:39
ގެވެށި އަނިޔާ
ގެވެށި އަނިޔާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާތައް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
 
މި ކޮމިޓީއަކީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދުގައި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއެއް
 
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދައުރަކީ ފަސް އަހަރު ދުވަސް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ކޮމިޓީއަކީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދުގައި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީއަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެކިއެކި ދާއިރާގެ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވައިލާ ފަންނީ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ހިމެނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިެއެވެ. އެހެންވެ، އެ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެ ފުރުސަތު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

މި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އެކުލެވިފައިވަނީ 10 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އައިޖީއެމްޗް އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ތަމްސީލު ކުރާ ދެ މެންބަރުންނެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދައުރަކީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުއެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްގެ މަޝްވަރާއާއެކ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޕްރޮހްތާމްތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ވަސީލަތްތައް ލިބިގެންވާ މިންވަރަށް ބަލައިގެން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރޭވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގަން ޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާ ކުރުމާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމައްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކި ދާއިރާތަކަށް ލަފާ ދިނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2023 ޑިސެންބަރު 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އެދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 8 މައްސަލައެއް ޖެނުއަރީ މަހު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުން އެދި، ޕީޖީ އޮފީހުން ކޯޓަށް އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވަނީ
ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭއިރު ދައްކަންޖެހޭ 25 ރުފިޔާ ކަނޑާލުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ޕީޖީ
ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 7 މައްސަލައެއް އޯގަސްޓު މަހު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ގަވާއިދެއް
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވެފައިވާ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ
ފާއިތުވި އަހަރު ގެވެށި އަނިޔާގެ 796 މައްސަލަ އެފްޕީއޭ އަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި