ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:51
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ގެވެށި އަނިޔާ
ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭއިރު ދައްކަންޖެހޭ 25 ރުފިޔާ ކަނޑާލުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ޕީޖީ
 
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ރަޖިސްޓްރާ އަށް ޝަމީމް ވަނީ ޝުކުރު ދަންނަވާފައި
 
25 ރުފިޔާ ނުދައްކާގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ހުރިހާ އިދާރާތަކަށްވެސް ފެނުނު

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭއިރު ދައްކަންޖެހޭ 25 ރުފިޔާ ކަނޑާލުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަމީމް އެހެން ވިދާޅުވީ މި ސުރުހީގެ ދަށުން އޭނާގެބްލޮގްގައިޝާއިއު ކުރެއްވި ލިއުމެއްގައެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ މިއަހަރުގެ އެއް އަމާޒަކީ، ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަނިޔާލިބޭ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ފިލުވައިދީ، ހުރިހާ އިދާރާތައް ގުޅިގެން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީވެސް އެ އޮފީހުގެ އަމާޒެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، ޢަމަލީ ގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ފެމިލީ ކޯޓުން އެމައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމަށް 25 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭ މައްސަލައެއް، އެ ބައްދަލުވުމަށް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއިން ހުށަހެޅިކަންވެސް ޝަމީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާ، ޢާންމުކޮށް ހުންނާނެ ނިކަމެތި ޙާލަތަށް ވިސްނައި، މި 25 ރުފިޔާ ނުދައްކާގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ހުރިހާ އިދާރާތަކަށްވެސް ފެނުނު ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފެމިލީ ކޯޓާ ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން ފެމިލީ ކޯޓުން ވަނީ 25 ރުފިޔާގެ މައްސަލަ ކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްގެން، ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން އެ 25 ރުފިޔާ ކަނޑާލަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި، ދެން އޮތީ ތަންފީޒުުކުރުންކަމަށް ޕީޖީ އަރިހުގައި ދަންނަވާފައެވެ.

އެގޮތުގެ މަތިން ފެމިލީ ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ  "ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައި ކުރިން ހިމަނާފައިވާ 25 ރުފިޔާ ދެއްކުމުގެ ވާހަކަ އުނިކޮށްފައެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ރަޖިސްޓްރާ އަށް ޝަމީމް ވަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

ޝަމީމް ވަނީ ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު އަންނާނެ ލުއިފަސޭހަތަކާއި، އިތުރަށް ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް ބްލޮގްގައި އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް