ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 12:39
ޕީޖީ، ހުސައިން ޝަމީމް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޕީޖީ، ހުސައިން ޝަމީމް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޕީޖީ އޮފީސް
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުން އެދި، ޕީޖީ އޮފީހުން ކޯޓަށް އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވަނީ
 
އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށް، މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި ޝެޑިއުލްކުރާ ދުވަސްތައްވެސް ބެލޭނެ
 
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި އެ ސިޓީ ފޮނުވާނެ

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި، ޕީޖީ އޮފީހުން ކޯޓަށް އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނީ، އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެ އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އަދިއަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށް، މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި، ޝެޑިއުލްކުރާ ދުވަސްތަކާއި، އެ ދުވަސްތަކުގައި މައްސަލައަށްވީ ގޮތް، އެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި، އޭގެ ބޭނުމަކީ، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހިނގާގޮތާބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، އޭނާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގައި ދައުލަތުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އޭނާއަށް އަންގައިދިނުމާއި، މިކަމުގައި އޭނާގެ ބައިވެރިވުންވެސް އިތުރުކުރުމެވެ.

ގާނޫނު ނަންބަރު: 2012/3 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު)ގެ 2 ވަނަ މާއްދާ (މަގުސަދު)ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން، އެ ގާނޫނުގެ އެއް މަގުސަދަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ލިބިދިނުމެވެ. 

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލޭ ހާލަތުގައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަވަހަށް ހިނގައި، މައްސަލަ ނިމި، އަވަހަށް އިންސާފު ގާއިމުވުމަކީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، ޕީޖީ އޮފީހުން ދައުވާކުރާ ގެވެށި އަނިޔާއާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް ހިންގުމުގައި، ގާނޫނު ނަންބަރު: 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު)ގައި ހުރި މުއްދަތުތަކާ އެއްގޮތަށް، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މައްސަލަ ތާވަލުކޮށްދެއްވައި، އެ ގާނޫނުގެ 142 ވަނަ މާއްދާ (އަދުލުވެރިކަމާއި، ތެދުވެރިކަމާއި، އަދި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޝަރީއަތް ހިންގުން)ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހިންގައިދީ މައްސަލަ ނިންމައިދިނުން އެދި، މިބާވަތުގެ ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި، އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ކޯޓަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ އޮޓޮމެޓިކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ފަށާފައެވެ.  

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، އެ މައްސަލައަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި، އެ ސިޓީ މިހާރު ދާނީ ތައްޔާރުކުރެވި ކޯޓަށް ފޮނުވެމުން ކަމަށެވެ.

އަދި މައްސަލަ ލަސްވެގެން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފަހުން މީހަކު ބެލިޔަސް، އެ މުއާމަލާތުތައް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، މީގެ ބޭނުމަކީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ކޯޓުތަކަށް ބާރު އެޅުންކަމަށްވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި