ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 21:37
ގެމަނަފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެއާއިލާއިން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ
ގެމަނަފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެއާއިލާއިން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑޮކްޓަރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުން
ގެމަނަފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރަށް ހަމަލާ ދީ މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި
 
ފުލުހުން ދަނީ މިމައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން
 
މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ޑޮކްޓަރު މިހާރު އެރަށުގައި ހުންނަން ބޭނުންނުވޭ
 
ޖަހާފައިވަނީ ޑޮކްޓަރުގެ ބުރަކަށީގައި

ގއ.ގެމަނަފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރަށް ހަމަލާ ދީ މަރުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ގެމަނަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން ބޭފުޅެއް ވިދާޅުވީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެރަށުގެ އާއިލާއަކުން އައި ކަމަށެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާގެ ހުންނަނީ ހަމުގެ ބައްޔެއް ކަމަށާއި، ހަމުގެ ބައްޔަކަށްވާތީ އާސަންދަ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އާއިލާއިން ތަކުރާރުކޮށް އެދެމުންދިޔައީ އެމީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް ގެނައުމަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ހަމަނުޖެހުމުން ރުޅި ގަދަވެ، އާއިލާގެ މީހެއް ޑޮކްޓަރުގެ ބުރަކަށީގައި ވަރަށް ބާރަށް ޖަހައި މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ކަމަށެވެ.

ޑޮކްޓަރުގެ ބުރަކަށީގަ ޖެހީ ވަރަށް ބާރަށް. ތަންކޮޅެއް ސިއްހަތު ރަނގަޅަށް ހުންނަ ޑޮކްޓަރެއް އެއީ. އާދައިގެ މީހެއްނަމަ ވެއްޓޭނެ. އެހާ ބާރަށް ޖެހީ.
ގެމަނަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ބޭފުޅެއް

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބަލި މީހާ ގޮވައިގެން ދިޔަ އާއިލީ މީހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޔުނީފޯމްގައި ހުރި ފުލުހެއް ވެސް ހުއްޓެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެފުލުސްމީހާ އެހަމަނުޖެހުން ހައްލުކޮށް މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް އާއިލާއިން ހިތްހަމަނުޖެހި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭގައި ތިބި މުވައްޒަފުނަށް ވެސް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވައި ހަޅޭލަވާ ހަދާފައިވެއެވެ. މިހާދިސާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރުގެ އިތުރުން އެވަގުތު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ އެޑޮކްޓަރަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ގާބިލް ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ޑޮކްޓަރު މިހާރު އެރަށުގައި ހުންނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރެއް ލިބެނީ ވަރަށް އުދަނގުލުން ވަރަށް ދުވަހުންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިމައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
13%
13%
38%
13%
13%
13%
ކޮމެންޓް
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 22:34
ޝިޔާނު
ގެމަނަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިސްލާހު ވާންޖެހޭ