ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 18:21
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުތައް، ގިނަ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތް މި ސަރަހައްދުން ދަނީ ދެމުން - ފައިލް ފޮޓޯ
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުތައް، ގިނަ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތް މި ސަރަހައްދުން ދަނީ ދެމުން - ފައިލް ފޮޓޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާސް އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް
މާލޭގައި ކާބޯތަކެތި ހަދާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އަންހައިޖީނިކް ގިނަ ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ، ފިޔަވަޅު އަޅަން ވަނީ ނިންމާފައި
 
މުޅި މާލޭގައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ހަދާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކޮށްފައިވޭ
 
އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެޗްޕީއޭއާއި މާލެސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން
 
މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުލެ، ތިލަފުށ،ި ގުޅީފަޅު އަދި ކްރޮސްރޯޑްގައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ހަދާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވޭ

ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މާސް އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި، ކާބޯތަކެތި ހަދާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އަންހައިޖީނިކް ގިނަ ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އެތަންތަނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ، ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން 18 ފެބުރުއަރީ 2024ން 02 މާޗް 2024ށް، މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުލެ، ތިލަފުށ،ި ގުޅީފަޅު އަދި ކްރޮސްރޯޑްގައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ހަދާތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ހުޅުމާލެ އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަނާއި އެޗްޕީއޭ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގައި ހުރި އައުޓްލެޓްތައް މަދުވުމުން އެޗްޕީއޭގެ މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ވިލިމާލެ އިންސްޕެކްޓް ކޮށްފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި 22 ފެބުރުއަރީ 2024ން 29 ފެބުރުއަރީ 2024ށް، މާލޭގައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ހަދާ ތަންތަނުގެ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެޗްޕީއޭއާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެޗްޕީއޭގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މާލެ 8 ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެން، 8 ޒޯނުގައި 8 ޓީމް ހަރަކާތްތެރިވެ، މުޅިމާލޭގައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ހަދާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކޮށްފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި، މާލޭގައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ހަދާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އަންހައިޖީނިކް ތަންތަން ގިނަ އަދަދަކަށް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައި ވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީން ހުއްދަ ނުނަގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ތަންތަންވެސް މި އޮޕަރޭޝަނުގައި އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ މައުލުމާތު ނަގައި، އެ ތަންތަނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ނިންމާފައި ވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް