ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 23:04
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލާއެކު ރައީސް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލާއެކު ރައީސް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
ސިޔާސީ ކެމްޕޭން ކުރުން
ކައުންސިލުން ހަރަދުކުރުވައިގެން ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭންކުރުން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ނަމުގައި ދިޔައީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕޭން
 
ރައީސްގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން އެންގުމުން އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގައިގެން، ކައުންސިލުން ހަރަދުކުރުވައިގެން ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކެމްޕޭންކުރެއްވި މައްސަލަ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒު އެރަށަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ރައީސް އޮފީހުން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައި އެ ހަފްލާގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ހަފްލާގެ ވަކި ހިސާބަކުން، ރައީސް އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުވެގެންދިޔައީ، ސިޔާސީ ޕޯޑިއެމްއެއްގައި ރައީސް އެޕާޓީގެ ފަރާތުުން މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އެ ޕާޓީން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ކައުންސިލަަށް އެ ހަފްލާ ސިފަވެގެންދިޔައީ ރައީސް ދަތުރުފުޅުގެ ނަމުގައި ވަޑައިގެން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް އެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރަތަކަށްވާތީ، އެ މަގާމު ފުރުއްވުމުގައި ވަކި ޕާޓީއެއް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ސިޔާސީ ގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައ ގާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުވާތީ އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއިން ކައުންސިލް އިދާރާތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން އިންތިހާބުތަކާއިބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގެ 19 ވަނަ މާއްދާއިން މަނާކޮށްފައިވާ އަދި އިންތިހާބަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކާ ހޮލާފު ކަމަކަށްވާތީ، ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ހަފްލާގައި އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އިންތިޒާމް ކުރެވުނު ހަފްލާއަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ދިއޔުން، އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

އަދި އެއީ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ނަހަމަ ބޭނުން ހިފައިގެން ހިންގޭ އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރާއަރާނެކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ކައުންސިލުން ވަނީ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސިޔާސީ ކުލަޖެހިފައިވާތީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށްވެސް އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގާނޫނުތަކަކީ އިސްތިސްނާއެއް ނެތި، އެންމެހައި ފަރާތްތަކުވެ މައްޗަށް ވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ހިނގާ އެއްޗަކަށްވާއިރު، ގާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމަލުކުރާނަމަ، އެއީ އެ ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތަނުގައި ވެސް އެފަދަ އަމަލުތައް ތަކުރާރު ނުކުރެއްވުމަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ކައުންސިލާއި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމަށް ހުތުރުވާފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ރައީސް މުއިއްޒަކީ އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ވެސް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައީސް ނުދެއްވާ - ކައުންސިލް
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު